Forslag til endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven sendt på høring

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven. Hensikten er å sikre forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023.

Tiltak som reduserte kontakt mellom mennesker var avgjørende for å hindre smittespredning under koronapandemien. Stortinget fastsatte da midlertidige forskriftshjemler om blant annet isolering og smittekarantene for covid-19.

De midlertidige bestemmelsene har blitt forlenget flere ganger, men oppheves 1. juli 2023.

Forslaget som nå sendes på høring gjør det mulig å vedta forskrifter om blant annet isolering og smittekarantene, dersom et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom skulle gi et slik behov. Slike forskrifter kan innføres på visse vilkår, og bare benyttes så lenge det er nødvendig og forholdsmessig i lys av den til enhver tid gjeldende situasjonen.

I høringsnotat foreslås det også endringer i helseberedskapsloven for å ivareta forsyningssikkerheten i Norge. Forslaget gjør det mulig å pålegge omlegging av drift og omsetningsrestriksjoner for markedsaktørene innenfor medisinsk utstyr.

Høringsfrist er 11. april 2023. 

Regjeringen har satt i gang et større arbeid med å evaluere helseberedskapen og smittevernet i Norge. På sikt vil regjeringen foreta en helhetlig revisjon av lovverk knyttet til smittevern og helseberedskap, herunder smittevernloven, folkehelseloven, helseberedskapsloven og andre lover.