Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om en ny forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår. Departementet foreslår også endringer i helseberedskapsloven for å sikre tilgangen til medisinsk utstyr i Norge.Under koronapandemien var det behov for midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven, og bestemmelsene utløper 1. juli 2023. Formålet med lovforslagene i dette høringsnotatet er å sikre forsvarlig regelverksmessig beredskap også etter 1. juli 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.04.2023

Vår ref.: 23/1656

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår.

Departementet foreslår også å endre helseberedskapsloven ved at også markedsaktørene for medisinsk utstyr omfattes av § 1-3 første ledd ny bokstav i, slik at § 5-2 andre ledd gjøres permanent. 

Under koronapandemien var det behov for midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven, og bestemmelsene utløper 1. juli 2023. Formålet med lovforslagene i dette høringsnotatet er å sikre forsvarlig regelverksmessig beredskap også etter 1. juli 2023.

Innholdet i høringsforslaget

Smittevernloven inneholder bestemmelser som bl.a. gir hjemmel til å gi forskrifter om innreisekarantene, vedta møteforbud, stenge virksomheter mv. når det er nødvendig for å motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom. Loven har imidlertid ikke en generell hjemmel som gjør det mulig å gi forskrifter om isolering (utover 7 dager av gangen) og smittekarantene. Dagens hjemmel er kun midlertidig og knyttet til covid-19. Hjemmelen har blitt forlenget flere ganger og utløper 1. juli 2023. Departementet vurderer at det er behov for en forskriftshjemmel i smittevernloven som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolasjon og smittekarantene.

Departementet vil understreke at en forskriftshjemmel om isolasjon og smittekarantene ikke i seg selv innebærer at det vil bli gitt forskriftsfestede regler. Hjemmelen gir Kongen mulighet til å fastsette forskrifter om isolering og smittekarantene, men kan bare benyttes så lenge det er nødvendig og forholdsmessig i lys av den til enhver tid gjeldende situasjonen, jf. de grunnleggende kravene til smitteverntiltak i smittevernloven § 1-5.

Dersom det foreligger en krise eller katastrofe i fredstid etter helseberedskapsloven § 1-5, kan apotek, grossister og tilvirkere av legemidler pålegges omsetningsrestriksjoner og krav om rasjonering av varer. Loven har ikke tilsvarende permanent bestemmelse overfor bandasjister, tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr. For å sikre tilgangen til medisinsk utstyr under pandemien vedtok Stortinget midlertidige bestemmelser, som har blitt forlenget flere ganger, og utløper 1. juli 2023. Erfaringene fra pandemien har vist at mangel på medisinsk utstyr, særlig smittevernutstyr og tester, kan få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Departementet vurderer at det er et behov for permanente bestemmelser i helseberedskapsloven for å sikre tilgangen til medisinsk utstyr i Norge.

Departementet vil presisere at forskriftshjemlene som foreslås i dette høringsnotatet vil inngå i en kommende helhetlig revisjon av regelverket om helseberedskap og smittevern.

Høringsfrist

For å rekke fremleggelse av en eventuell lovproposisjon for Stortinget før de midlertidige bestemmelsene opphører 1. juli 2023, er det nødvendig å sende forslaget på høring med høringsfrist 11. april 2023.

Høringsuttalelser avgis fortrinnsvis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

 

Elisabeth Salvesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Maria Eline Svor

førstekonsulent

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Actis
Afasiforbundet i Norge
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BarnsBeste
Bipolarforeningen
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
Den norske advokatforening
Den norske legeforening
Departementene
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Folkehelseinstituttet
Forbundet mot rusgift
Foreningen tryggere ruspolitikk
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Informasjonssenteret Hieronimus
Ivareta – Pårørende berørt av rus
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkens Bymisjon
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
Kreftforeningen
KS
Landets statsforvaltere
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen we shall overcome
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Marborg
Mental Helse Norge
MIRA-senteret
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved OUS
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU).
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Norges arktiske universitet
Norges Handikapforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
NTNU, Det medisinske fakultet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Parat Helse
Pensjonistforbundet
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse
Råd for et aldersvennlig Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Senior Norge
Seniorstøtten
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
Senter for omsorgsforskning
Senter for seniorpolitikk
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudet
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Sysselmesteren på Svalbard
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Utlendingsdirektoratet
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)