Forslag til ny kredittopplysningslov

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet forslag til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Lovforslaget viderefører i all hovedsak gjeldende rett.

Samtidig foreslås det at opplysninger om enkeltpersonforetak skal behandles på samme måte som opplysninger om fysiske personer. Årsaken er at opplysninger om enkeltpersonforetaket er knyttet til den fysiske personen som eier. Regelendringen har særlig betydning for enkeltpersonforetakenes rett til innsyn og informasjon.

Enkelte av reglene i personopplysningsloven og personvernforordningen skal også gjelde ved behandling av opplysninger om juridiske personer. Dette gjelder blant annet regler om informasjon til de registrerte, om den behandlingsansvarliges ansvar for informasjonssikkerhet, om tilsyn og klage, samt regler om administrative sanksjoner og erstatningsansvar.

Datatilsynet skal fortsatt føre tilsyn med etterlevelse av kredittopplysningsregelverket. 

De nye reglene skal erstatte de gjeldende bestemmelsene i personopplysningsforskriften fra 2000 og konsesjoner gitt av Datatilsynet. Loven, som skal suppleres med forskrifter, vil gi gode og forutsigbare rammer både for de som driver kredittopplysningsvirksomhet og for de registrerte.  

Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) - Prop. 139 L (2018–2019)