Prop. 139 L (2018–2019)

Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til ny kredittopplysningslov. Loven skal erstatte forskrifter og konsesjoner gitt i medhold av den opphevede personopplysningsloven fra 2000. Lovforslaget viderefører i all hovedsak gjeldende rett.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget