FOT-kontrakter for Nord-Norge fra 1. april 2022 er signert

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kontrakter for FOT-ruter i Nord-Norge er nå signert av Widerøe, DAT LT og Samferdselsdepartementet.

 «Jeg er glad for at vi nå har fått på plass FOT-kontraktene i Nord-Norge fra 1. april 2022.  Nordområdene er et strategisk satsingsområde for regjeringen og et godt flytilbud er svært viktig. Etter forhandlinger har vi oppnådd å kunne videreføre flyrutene i Finnmark og Nord-Troms på dagens nivå,», sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

Kravene til rutetilbudet i den nye avtaleperioden er i stor grad videreført sammenlignet med gjeldende avtaleperiode, med en liten reduksjon i kravet til setekapasitet grunnet pandemien på en del av rutene.

Ved hver konkurranse er det vanlig at det oppstår noen endringer i organiseringen av rutedriften ved avtaleoppstart. Dette kan være justeringer i rutetider, frekvens, merproduksjon utover minstekrav og mellomlandinger. Slike endringer er ikke i strid med kravene i kontrakten så lenge de skjer innenfor de utlyste minstekravene, men de kan oppleves som et svekket tilbud for brukere av flyrutene.

Det innkomne tilbudet for Finnmark og Nord-Troms innebar færre avganger fordi Widerøe la opp til en reduksjon i rutetilbudet selskapet i dag leverer utover det staten har stilt FOT-krav om. Kuttet i antall avganger ville spesielt rammet lufthavnene med det laveste trafikkgrunnlaget i Finnmark og Nord-Troms . Eksempelvis «Båtsfjord, Berlevåg, Hasvik, Vadsø og Sørkjosen. Regjeringen har derfor søkt å unngå et slikt rutekutt i forhandlingene, og den inngåtte avtalen med Widerøe vil sikre at rutetilbudet videreføres på dagens nivå også etter 1. april 2022, selv om det gir økte kostnader for staten.

Samlet sett gir de nye kontraktene i Nord-Norge en økning i kompensasjonen til flyselskapene på 18 prosent sammenlignet med dagens kontrakter. Økningen skyldes blant annet økende drivstoffpriser, dyrere reservedeler og vedlikehold av en aldrende flyflåte, samt forventninger om lavere passasjerinntekter grunnet pandemien. For hele avtaleperioden 1. april 2022. – 31. mars 2024 er kompensasjonsbeløpet beregnet til omkring 1,3 milliarder kroner.