Fylkesnytt Østfold 1/2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om gårdbutikk-kurs.

Gårdsbutikk-kurs

Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus samarbeider denne våren om et gårdsbutikk-kurs. Det er ønskelig med mer direktesalg av landbruksvarer og flere gårdsbutikker i våre fylker. Kurset er tredelt og inneholder blant annet en fagdag og en studietur til Vesterålen. Det er gledelig å se at kurset er fulltegnet og at interessen for å delta er så stor. Vi ser frem til flere gode og innholdsrike gårdsbutikker i Østfold i tiden fremover.

Gårdsbutikk.
Gårdsbutikk. Foto: Hege Aae

Mat- og reiselivssamarbeid i Østfold

I Østfold er det nå etablert et samarbeidsforum for lokal mat og bygdebasert reiseliv. Dette forumet kom i gang i løpet av 2015 og målet er økt samordning og samhandling for å nå målsetningene i Regionalt Bygdeutviklingsprogram. 

Det er Fylkesmannen i Østfold som, sammen med det regionale partnerskapet, har initiert dette samarbeidsforumet for lokal mat og bygdebasert reiseliv. Forumet består av Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Innovasjon Norge, samt regionale tilbydere av kompetanse etc. til landbruket og mat- og reiselivsnæringen. 

Kreps.
Kreps. Foto: Fylkesmannen i Østfold

Vi har stor tro på at et slikt samarbeid kan bidra til å øke samordning og samhandling for å nå Østfolds målsetninger innen lokal mat og bygdebasert reiseliv. Målsetningene i Regionalt bygdeutviklingsprogram 2013-2017 er:

  • Flere gode, lønnsomme og varige bygdebaserte reiselivsprodukter i Østfold.
  • Østfold skal bli Norges sterkeste region på mat og drikke

Hittil har forumet blant annet hatt et dialogmøte hvor målsetningen var å få bedre kjennskap til hverandres arbeidsområder og en workshop hvor vi hadde fokus på mat- og reiselivsbondens utfordringer og behov. Fremover ønsker forumet å jobbe mer med å kartlegge disse behovene og ha direkte kontakt med bønder som tilbyr lokal mat og bygdebasert reiseliv.  

Gårdsturisme.
Gårdsturisme. Foto: Fylkesmannen i Østfold

Ny fjernvarmesentral åpnet i Mysen

14. mars åpnet det ny fjernvarmesentral i Mysen.  Sentralen fyres med kortreist skogsflis som leveres av Skogselskapet i Østfold. 

Sentralen har vært i drift i ca. ett år, men ble offisielt åpnet 14. mars i år. Varmesentralen har en kapasitet på 8 GWh pr år. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 400 eneboliger. Pr dags dato er det tilknyttet 42 kunder til nettet.  Det er både næringsbygg, offentlige bygg og eneboliger, anlegget har kapasitet til flere kunder.  Det medgikk 2.500 tonn flis i 2015. Det vil si ca. 100 leveranser á 25 tonn. 

Det er beregnet at flisfyringa reduserer CO2 –utslippet med 2.400 tonn pr år sammenliknet med oljefyring. Det tilsvarer det årlige utslippet fra nesten 1000 biler. 

Ordfører Erik Unaas åpnet fjernvarmesentralen på Mysen.
Ordfører Erik Unaas åpnet fjernvarmesentralen på Mysen. Foto: Østfold Energi

Vi er inne i en tid med historisk lave strømpriser. Det er forventet at disse vil holde seg lave framover. Det medfører blant annet at alternative energikilder har vanskeligheter med å konkurrere økonomisk. Det gjelder også energi basert på bioråstoff, slik som flis.  Det betyr at det er lite nysatsing på dette i privat regi, men det offentlige er flinkere til å velge slike løsninger ut fra et miljøperspektiv. Det at myndighetene som en del av Klimaforliket i 2012 sa at oljefyring til oppvarming av bygg skal forbys fra 2020, bidrar også til at det etableres anlegg basert på alternativer til olje. 

Skogbrannovervåking i Østfold i 2017?

Østfold er historisk sett et av fylkene der det oftest har vært skogbranner. Det er flere årsaker til det. Østfold har relativt lite nedbør om sommeren. Vi har mange tørre skrinne furuåser som rask tørker opp og hyppigheten av lynnedslag pr arealenhet er av landets høyeste. 

Det har vært skogbrannvakttårn i Østfold i over 100 år. Det eldste er fra 1908. I dag er det bare Linnekleppen som er igjen i aktivt bruk, det er også Nord-Europas eneste. På det meste var det ca. 10 slike tårn bare i Østfold. Det var både offentlige og private varianter. 

Siden 1976 har det i tillegg vært overvåking fra fly. I tørre år er det mye i bruk. I gjennomsnitt flyr det knapt 100 timer pr år. I tillegg til å overvåke kan også flyet benyttes når det brenner for å få en unik oversikt over brannutviklingen. 

Alle kommunene i Østfold har delt på kostnadene for skogbrannflyet. Dagens avtale utløper i år. Det arbeides for å få på plass en 5-årig avtale fra og med 2017. Foreløpig har ikke alle kommunene signalisert positivt. 

Brannovervåking med fly ved branntårnet Linnekleppen.
Brannovervåking med fly ved branntårnet Linnekleppen. Foto: Ole Brække/Skogselskapet Østfold

Økologisk status i Østfold   

Østfold er fylket med det tredje største økologiske arealet. Likevel har Østfold et godt stykke igjen til målet om 15 % økologisk innen 2020. 6,3 % av jordbruksarealet i Østfold dyrkes økologisk. Men i to produksjoner er målet nådd: 20 % av alle melkekyr og 17 % av alle verpehøns i fylket er økologiske.

Østfold har sterke fagmiljøer innen økologisk produksjon. Det finnes flere gode eksempler på produsenter med økologisk suksess i fylket:

Økologisk markdag i Skjeberg.
Økologisk markdag i Skjeberg. Foto: Torbjørn Kristiansen

Fylkesmannens oppdrag

Landbruks- og matdepartementets oppdrag til Fylkesmennene er å videreutvikle økologisk landbruk som en del av næringsutviklingsarbeidet i fylket, samt ivareta særskilte satsinger gjennom økologiske foregangsfylker. Fylkesmannen skal samtidig bidra til å nå målene om nok og trygg mat og økt matmangfold. Dette er noe av problemstillingen som NRK Brennpunkt tar opp i sitt program om framtidsbonden

Fylkesmannen i Østfold tildeler hvert år midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak. I 2015 ble ca. 15 % av potten på 2,8 millioner brukt til prosjekter innen økologisk landbruk. Midlene blir i hovedsak brukt til tiltak innenfor økologisk handlingsplan. Disse er innrettet mot to satsingsområder; produksjon med korn og grovfôrbasert husdyrproduksjon, samt økt forbruk med satsing innen storhusholdning og arbeid rettet mot barn og unge.

En av hovedsatsingene er prosjektet ØQ - foregangsfylke innen økologisk forbruk som Fylkesmannen i Østfold eier sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Gjennom prosjektet  tilbys storhusholdninger i hele landet hjelp til omlegging til mer bærekraftige menyer og økt forbruk av økologisk mat. De har et bredt veiledningstilbud som består av teoretiske og praktiske kurs, studieturer og innkjøpsveiledning. De har også laget en håndbok om bærekraftige menyer i storhusholdning.

Ernæringsbarnehagen AS i Moss er én av bedriftene som har benyttet seg av veiledning fra ØQ. De lager mat fra bunnen av, bruker sesongens råvarer og nå er over 90 % av maten de serverer økologisk og det uten at maten er dyrere. Se film om Ernæringsbarnehagen her. 

Utrednings- og tilretteleggingsprosjekter i Østfold

Det har vært stor søknad på midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak i Østfold i år også. Prosjektene omfatter alle produksjoner i landbruket, men med en liten økning fra tidligere innen frukt og bær, skogbruk og grønt reiseliv.

Etter søknadsfristen 15. mars har Fylkesmannen mottatt søknader for langt høyere beløp enn vi har til fordeling. Totalt sett har prosjektene en kostnad på godt over 10 mill. Det er svært positivt å se at det igangsettes interessante prosjekter og at nye muligheter utnyttes.

Figuren viser fordelingen av søknadene mellom de ulike satsingsområdene. Satsingsområdene er nærmere beskrevet i Østfold «Handlingsplan for landbruksrelatert næringsutvikling». Mest midler er det søkt til økologiske prosjekter, hvorav et relativt kostbart prosjekt, og det er flott å se at det jobbes for å nå målene som er satt innen økologisk produksjon.

Fordeling av søknadene mellom de ulike satsingsområdene.
Fordeling av søknadene mellom de ulike satsingsområdene.

«Klimasmart landbruk» - Kurs- og informasjonspakke for bønder i Østfold

Landbruket har tatt ansvar for å redusere sine klimagassutslipp. Vi kan redusere med 20 % med forholdsvis enkle tiltak ifølge utredninger. God agronomi, effektiv drift, god skogkultur er veiene til målet. Gammelt nytt, vil mange hevde. I tillegg kan landbruket både bruke og produsere fornybar energi i mye større omfang. En annen utfordring for landbruket er tilpasninger seg til et mer ugunstig klima med mer regn, flom og vind i mange områder av landet. Tiltakene er stort sett kjent, men hvordan kan vi sette dem ut i livet? I Østfold har vi kjørt et bredt prosjekt for å belyse, lære og handle klimasmart i landbruket. 

Arrangørene av dreneringsdagen.
Arrangørene av dreneringsdagen. Foto: Fylkesmannen i Østfold.

Mål for prosjektet

Prosjektets hovedmål er å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bønder om klimasmart landbruk og energieffektivisering.

Herunder  1 : Utarbeide et godt og relevant informasjonsopplegg om energieffektivisering og klimasmart landbruk 2: Heve kompetansen i landbruket om energieffektivisering og klimasmart langbruk. Prøve ut og kvalitetssikre opplegget gjennom å arrangere kurs for bønder og 3: Synliggjøre landbrukets innsats for å redusere klimagassutslipp. 

Prosjektorganisering

I prosjektet er det etablert styringsgruppe som består av:
Klima Østfold, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og Østfold Bondelag.

Videre er det en prosjektgruppe som består av :
Klima Østfold, Fylkesmannens landbruksavdeling,Norsk landbruksrådgivning, representanter fra 2 kommuner og Østfold Bondelag. Prosjektleder er Charlotte Forsberg fra Klima Østfold. 

Klima Østfold er et samarbeid mellom 17 kommuner, Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Østfold, der formålet er å oppnå partenes egne vedtatte klimamål. Klima Østfold ledes av et Klimaråd som består av ordførerne i de 17 kommunene, fylkesordfører og fylkesmann. Klima Østfold samarbeider om tiltak innenfor en rekke ulike områder, også landbruk.  

Økonomiske rammer

Totalramme er 700.000,-. 500.000,- er bevilget fra Landbruksdirektoratet og 200.000,- fra Klima Østfold. Til nå er halvparten av midlene benyttet. 

Hva er gjort til nå?

Vi har samlet og formidlet eksisterende kunnskap fra litteratur og forskningsmiljøer og andre organisasjoner om klimasmart landbruk. Vi har samarbeidet med Energigården som er et viktig kompetansesenter. Vi har også hatt samarbeid med og besøk av Gräppa Näringen fra Sverige som driver en systematisk rådgiving på dette området. 

Under http://www.klimaostfold.no har vi laget en klimasmart landbruksside og legger ut informasjon om kurs og prosjektet. Denne er navet i kunnskap og informasjonsformidlingen og er under utvikling. 

For spesielt å treffe en yngre målgruppe har vi samarbeidet med Vitensenteret Inspiria i Sarpsborg om klima og landbruk. Inspiria la opp en kursdag for elever og lærere på Tomb og Kalnes videregående skoler. Vi ønsker å videreføre dette og utvikle et 2 timers kurs både for lærere og elever. Vi ønsker også å samarbeide med Norsk landbruksrådgiving og Norges Bondelag om utvikling av og tilrettelegging av klimarådgiving på gårdsnivå. Østfold er ett av fylkene hvor dette skal prøves ut i første omgang i 2016. 

Deltakere på kurs i energieffektiv traktorkjøring.
Deltakere på kurs i energieffektiv traktorkjøring. Foto: Fylkesmannen i Østfold

Fagmøter og kurs for landbruket

Vi har arrangert kurs og fagmøter for landbruket og for landbruksforvaltningen.

 

Aktiviteter 2014-16

Dato

Påmeldte

2014

Klimasmart seminar Vitensenteret Inspiria - forvaltningen

27.mar

20

 

Energieffektiv traktorkurs Kalnes

31.okt

10

2015

Kveldskurs – Bamsrudlåven, klima og energi

13.jan

60

 

Kveldskurs- Kihl gård, klima og energi

29.jan

60

 

Energieffektiv traktorkjøring Rakkestad

11.mar

10

 

Energieffektiv traktorkjøring Kalnes

12.mar

10

 

Klima og landbrukskonferanse, Bedre agronomi

17.mar

50

 

Energieffektiv traktorkjøring Fredrikstad

24.mar

9

 

Studietur til Energigården med Tomb vgs elever

01.jun

18

 

Jorddag Kalnes , Det internasjonale jordåret

25.aug

70

 

Dreneringsdag Rakkestad, demonstrasjon og foredrag

14.okt

90

 

Elevdag for agronomi-elever Inspiria

30.okt

50

2016

Unge bønder kurs Landbrukshelg- klima

07.feb

25

 

Energieffektiv traktorkjøring, Kalnes

11.mar

10

 

Skog- og klimakonferanse Rakkestad

15.mar

50

 

Studietur Biogass gård Vestfold og Telemark

20.apr

 
 

Avslutningskonferanse Sarpsborg

2. juni