Gaute Sivertsen blir ny direktør for De internasjonale oljeskadefondene

Avdelingsdirektør i Maritim avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet, Gaute Sivertsen, ble i dag valgt til ny direktør for De internasjonale oljeskadefondene.

Gaute Sivertsen
Gaute Sivertsen blir direktør i De internasjonale oljeskadefondene Foto: Youinspire/IOPC Funds

– Det er gledelig at vi får nordmenn inn i internasjonale toppjobber. Sivertsen har hatt en ledende rolle i Norges arbeid på det maritime området i mange år, og dette er en viktig markering av Norge som en betydelig maritim nasjon, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap).

De internasjonale oljeskadefondene har stor betydning for Norge som skipsfarts- og kystnasjon. Norge har vært en aktiv medlemsstat siden etableringen på 1960-tallet.

Den nye direktøren vil tiltre stillingen 1. januar 2022 for en femårsperiode, med mulighet for å søke gjenvalg for en andre femårsperiode. Direktøren vil lede de internasjonale oljeskadefondene og sekretariat på 25 ansatte med hovedkontor i London.

Valget fant sted i London. Det var to andre kandidater til stillingen: Mrs. Liliana Monsalve (Colombia) og Mr. Thomas Liebert (Frankrike).

Les mer om Gaute Sivertsen og hans kandidatur her.

Fakta: De internasjonale oljeskadefondene

De internasjonale oljeskadefondene (International Oil Pollution Compensation Funds – IOPCF) er to mellomstatlige organisasjoner som gir erstatning ved oljesølskade fra tankskip. Organisasjonene består av 120 medlemsland. Formålet er å etablere et ansvars- og erstatningsregime som styrker skadelidtes erstatningsrettslige vern ved forurensningsskade fra oljesøl. Fondene bygger på de internasjonale konvensjoner om erstatningsansvar ved oljesølskade og opprettelse av et internasjonalt erstatningsfond for oljesølskade. Konvensjonene er vedtatt av FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon IMO.

Konvensjonene innebærer at skipets eier har et objektivt erstatningsansvar for oljesølskade fra tankskip begrenset oppad til et bestemt beløp per hendelse og som øker med skipets størrelse. Skipets eier plikter å ha forsikring for dette ansvaret. Dersom skadeomfanget overstiger skipseierens ansvarsgrense, dekkes det overskytende av De internasjonale oljeskadefondene. Erstatningsutbetalinger fra IOPC-fondet finansieres gjennom en avgift som betales av de som har mottatt et visst kvantum olje etter sjøtransport med tankskip. På denne måten deles de økonomiske konsekvensene av skader mellom sjøtransportnæringen og de involverte lasteinteressene. Siden etableringen har fondene vært involvert i 150 ulykker over hele verden.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for Norges arbeid i De internasjonale oljeskadefondene og leder den norske delegasjonen.