Gjeldende retningslinjer for Belønningsordningen videreføres

Da Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram våren 2013, varslet den forrige regjeringen endrede retningslinjer fra og med 1. januar 2014 for Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Nye forutsetninger gjør at regjeringen ikke går inn for å endre retningslinjene.

Da Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram våren 2013, varslet den forrige regjeringen endrede retningslinjer fra og med 1. januar 2014 for Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Nye forutsetninger gjør at regjeringen ikke går inn for å endre retningslinjene.

Hovedgrunnen til å revidere retningslinjene for Belønningsordningen var opprinnelig å legge til rette for å kunne utvide avtaleperiodene fra 4 til 8-10 år. Det er ikke lenger aktuelt med lengre avtaleperioder enn fire år for belønningsavtalene, i og med at regjeringen går inn for å innlemme Belønningsordningen i en ny ordning med helhetlige bymiljøavtaler så raskt som mulig. Dermed faller hovedargumentet for å endre retningslinjene bort.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble økt bruk av mål- og resultatstyring også gitt som grunn til å endre retningslinjene. Mer mål- og resultatstyring er allerede tatt inn i avtalene og i føringene for oppfølgingen av inngåtte avtaler mellom staten og byområdene. I tillegg er denne type styring i tråd med signalene for belønningsordningen i regjeringens politiske plattform.

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.


For flere opplysninger – se:

  • Retningslinjer for Belønningsordningen
  • Tekst om helhetlige bymiljøavtaler i NTP 2014-2023 
Til toppen