God inntektsvekst i jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger.

Nemnda har beregnet at, etter en inntektsvekst på 13,8 prosent i 2015, var inntektsveksten i 2016 på 5,1 prosent. Nemda budsjetterer med en inntektsreduksjon på 1,2 prosent i 2017. Reduksjonen skyldes særlig økt overproduksjon av svin og lam.

– Eg registrerar at inntektsauken i jordbruket i vår regjeringsperiode er rekna vesentleg høgare enn for andre grupper, til trass for store tap på grunn av over­produksjonen. Det er òg positivt for jordbruket si konkurransekraft at kostnadsauken er moderat, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Produksjonen av norske jordbruksvarer øker. Selvforsyningsgraden økte i 2015 fra 47 til 50 prosent. I 2016 går den ned til 49 prosent, som følge av lavere matkornavling i 2015. Gode kornavlinger gjør at andelen norske råvarer i kraftfôret økte fra 46 til 55 prosent i 2015 og videre til 58 prosent i 2016. I følge Budsjettnemnda har arbeidskraft­produktiviteten i jordbruket økt med 4 prosent per år siste ti år. Det er høyt sammenlignet med andre sektorer.

Inntektsutviklingen i jordbruket måles i jordbruksavtalesammenheng på resultatmålet Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i sektorregnskapet Totalkalkylen for jordbruket. I dette resultatmålet er rentekostnader trukket fra og verdien av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen legges til. 

Budsjettnemnda består av representanter fra avtalepartene og andre fagpersoner, og har avgitt tre innstillinger: Totalkalkylen for jordbruket, Referansebruksberegninger og Resultatkontroll. NIBIO er sekretariat for Budsjettnemnda. Jordbruket skal etter planen legge fram sitt krav onsdag 26. april, mens statens tilbud skal komme fredag 5. mai.