Godkjenner parkeringsbestemmelser i Skedsmo kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner bestemmelser om parkering i Skedsmo kommune, men gir en justering så bestemmelsene samkjøres med nærliggende kommuner.

-  Skedsmo kommune er inne i en spennende utvikling. Parkeringsnormene er viktige for å nå målet om å styrke bruken av kollektivtransport. Vi har derfor gjort en justering av normene for skoler og barnehager, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune fremmet innsigelse mot kommunens plan ut fra nasjonale mål om å redusere biltrafikk og klimagassutslipp og av hensyn til jordvernet.

Departementet tar innsigelsen delvis til følge.

Det betyr at planens bestemmelser om parkering godkjennes, men med en justering i planbestemmelsen slik at kravet til maksimum antall biler for endres fra 1,5 til 1 for hver ansatt i visse tilfeller.

I avgjørelsen legges det vekt på at Akershus fylkeskommune har tatt stilling til saken. Det er vedtatt en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og det må tas hensyn til at det er behov for å ha noenlunde like parkeringsbestemmelser innen og mellom kommunene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagt omdisponering av Lundjordet. Området består av fulldyrket jord av god kvalitet. Her må det tas hensyn til mål om å redusere nedbygging av dyrket mark. Departementet mener at det ikke er gjort en god nok vurdering av om det finnes alternative arealer. 

Skedsmo kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2015-2026

Til toppen