Høring – representantordningen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om å modernisere regelverket for næringsdrivende som er etablert i utlandet men har merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge. Forslaget vil gjøre det enklere og billigere for denne gruppen næringsdrivende å drive merverdiavgiftspliktig virksomhet i Norge.

Etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk må avgiftssubjekter som ikke er etablert i Norge, være registrert med representant i det norske Merverdiavgiftsregisteret. Departementet foreslår at kravet om representant oppheves for avgiftssubjekter som er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring mv. av merverdiavgiftskrav. Denne gruppen kan i stedet velge å bli direkte registrert i Merverdiavgiftsregisteret.I tillegg foreslås det at Finansdepartementet får kompetanse til å fastsette regler i forskrift om blant annet sikkerhetsstillelse for å motvirke omgåelser mv. 

Les mer i høringen 

Til toppen