Høring - forslag om endringer av representantordningen i merverdiavgiftsloven

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven for å modernisere regelverket for næringsdrivende etablert i utlandet med merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2015

Vår ref.: 15/2294 SL NKW/HKT

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven for å modernisere regelverket for næringsdrivende etablert i utlandet med merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge.

Etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk må avgiftssubjekter som ikke er etablert i Norge, være registrert med representant i det norske Merverdiavgiftsregisteret. Det er et mål at aktører som ikke er etablert i Norge, skal kunne drive virksomhet her på tilsvarende vilkår som norske næringsdrivende.

I høringsnotatet legger departementet fram forslag om at kravet om representant oppheves for avgiftssubjekter som er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring mv. av merverdiavgiftskrav. Denne gruppen kan i stedet velge å bli direkte registrert i Merverdiavgiftsregisteret.I tillegg til dette foreslås det at departementet gis kompetanse til å fastsette regler i forskrift om blant annet sikkerhetsstillelse for å motvirke omgåelser mv. Det foreslås på nåværende tidspunkt ingen slike forskriftsbestemmelser.

Høringsfristen er 30. september 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Tor Lande  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                        Nina K. Wærnhus
                                                                        rådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Rederiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tax Justice Network – Norge

Toll- og avgiftsdirektoratet

ØKOKRIM

Til toppen