Høring av soliditetsregler for forsikringsselskaper

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til forskriftsregler for å gjennomføre EUs nye soliditetsregelverk for forsikringsforetak, Solvens II, i norsk rett.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet, og oversendt departementet 11. desember 2014. Finansdepartementet foreslo i juni 2014 å gjennomføre de mer overordnede Solvens II-reglene i en ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), jf. Prop. 125 L (2013-2014). Departementet understreker at forslaget om ny finansforetakslov er til behandling i Stortinget. Høringen av utkast til forskrift gjennomføres med forbehold om Stortingets lovvedtak.

Høringsfristen er 20. mars 2015.

Du kan lese departementets høringsbrev og Finanstilsynets høringsnotat her.

Til toppen