Høring - utkast til forskrift om gjennomføring av Solvens II

EUs nye soliditetsregelverk for forsikringsforetak, det såkalte Solvens II-regelverket, skal tre i kraft i EU 1. januar 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2015