Høringer

Høring - utkast til forskrift om gjennomføring av Solvens II

EUs nye soliditetsregelverk for forsikringsforetak, det såkalte Solvens II-regelverket, skal tre i kraft i EU 1. januar 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2015

Vår ref.: 09/5026 MAO

Regelverket består av direktiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet) med hovedregler, en forordning med nærmere regler vedtatt av Europa­kommisjonen 10. oktober 2014, samt tekniske standarder mv. Solvens II-direktivet er endret på vesentlige punkter av direktiv 2014/51/EU (Omnibus II-direktivet), som ble vedtatt i EU i april 2014. Omnibus II-direktivet innebærer bl.a. tilpasning av Solvens II-direktivet til EUs nye finanstilsynssystem og innføring av flere tiltak og overgangs­ordninger som skal lette forsikringsforetakenes overgang til de nye soliditetskravene i Solvens II-regelverket, spesielt for foretak som har avgitt langsiktige garantier til sine kunder. Solvens II-direktivet er inntatt i EØS-avtalen, men Omnibus II-direktivet og det nærmere regelverket i kommisjonsforordningen og de tekniske standardene mv. er ikke tatt inn i avtalen ennå.

Finansdepartementet har foreslått å gjennomføre de overordnede reglene i Solvens II-direktivet i en ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), jf. Prop. 125 L (2013-2014), og lagt opp til å gjennomføre de øvrige delene av direktivet i forskrift. Finanstilsynet har på oppdrag fra departementet utarbeidet høringsnotat med utkast til forskrift om Solvens II, jf. Finanstilsynets brev og hørings­notat 11. desember 2014 (tilgjengelig på regjeringen.no). Finanstilsynet har ved utarbeidelsen av forskrifts­utkastet lagt til grunn at ny finans­foretakslov vedtas i samsvar med forslaget i Prop. 125 L (2013-2014), og at Omnibus II-direktivet, kommisjonsforordningen av 10. oktober 2014 og andre nærmere EU-regler tas inn i EØS-avtalen. Finanstilsynets utkast legger opp til at et samlet regel­verk skal kunne tre i kraft i Norge samtidig som i EU, altså 1. januar 2016.

Departementet vil videre vise til brev 19. juni 2014 og 5. september 2014 fra Finans­tilsynet til departementet om henholdsvis utvalgte problemstillinger knyttet til gjennom­føringen av Solvens II (kreditteksponering mot kommuner mv., skattemessige konse­kvenser, livsforsikringsprodukter i skadeforsikringsforetak og behandling av ulike fond i solvensberegningen) og bruk av tiltak og overgangsordninger for å lette foretakenes overgang til de nye soliditetskravene. Det sistnevnte temaet er også nærmere omtalt i høringsnotatets kapittel 3 og 15. Departementet vil ta med Finanstilsynets vurderinger i disse brevene, så vel som mottatte innspill om ulike Solvens II-relaterte spørsmål fra forsikringsnæringen og andre, i det videre regelverksarbeidet med gjennomføringen av Solvens II i norsk rett.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 20. mars 2015. For å avgi høringsuttalelse gå til denne høringsaken på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Departementet vil understreke at forslaget om ny finansforetakslov, fremsatt i Prop. 125 L (2013-2014), er til behandling i Stortinget, og at høringen av utkast til forskrift om Solvens II gjennomføres med forbehold om Stortingets lovvedtak.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Verdipapirforetakenes Forbund
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Nordic Trustee
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet