Høring om innsyns- og klagerett for kommuner i skattesaker om kraftanlegg

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å gi kommunene rett til å klage og å få innsyn i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg.

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til regler om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunen i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg. Finansdepartementet foreslår at kommunen skal ha rett til innsyn i dokumenter som gjelder verdsetting av kraftanlegget og kunne klage på den fastsatte verdien. Departementet foreslår også enkelte endringer i reglene om adgang for kommunen til å gå til søksmål om fastsettingen av formuesskattegrunnlaget for kraftanlegg.

Etter gjeldende rett skal kommunen benytte den verdien (taksten) som et kraftanlegg fikk ved fastsetting av formues- og inntektsskatt i året før skatteåret, som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt på anlegget. Bestemmelsen innebærer at det er verdsettingen av anlegget etter reglene i skatteloven som avgjør hva som er eiendomsskattegrunnlaget. Verdsettingsreglene i skatteloven og anvendelsen av disse har dermed direkte betydning for hvor store kommunens inntekter fra eiendomsskatten kan bli.

Samtidig med at skatteforvaltningsloven ble vedtatt 28. april 2016 fattet Stortinget følgende vedtak nr. 631: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om innsynsrett og klageadgang for kommunene ved fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg.» Forslaget som sendes på høring er en oppfølging av dette vedtaket.

Høringsfristen er 8. mars 2017.

Les mer i høringen

Til toppen