Høring - forslag om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg

Finansdepartementet sender på høring et forslag til regler om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.03.2017

Vår ref.: 16/2723 SL IBG/KR

Finansdepartementet sender på høring et forslag til regler om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg. Høringen er et ledd i oppfølgingen av et anmodningsvedtak Stortinget fattet 28. april 2016 under behandlingen av den nye skatteforvaltningsloven.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 8. mars 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Rino S. Lystad  e.f.
fagdirektør

                                                                      Ingvild B. Gaasemyr
                                                                      seniorskattejurist

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Akademikerne

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft AS

Statnett SF

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen