Invitasjon til innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

Kulturdepartementet mottok den første delrapporten fra Strategiutvalget for idrett (Fjørtoftutvalget) 8. juni 2016. Rapporten fra utvalget tar for seg en rekke temaer. Kulturdepartementet ønsker nå innspill knyttet til utviklingen av anleggspolitikken.

Departementet vil gjennomgå utvalgets anbefalinger og øvrige erfaringer for å vurdere behovet for endringer for å bedre måloppnåelsen for den statlige anleggspolitikken.

I den forbindelse er det ønskelig å få kommentarer og innspill fra berørte aktører til forslagene fra strategiutvalget. Departementet ønsker imidlertid ikke å begrense innspillene til kun å omhandle forslagene i rapporten fra Strategiutvalget for idrett. Det inviteres derfor også til å komme med andre innspill og forslag til videreutvikling av den statlige politikken for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Rapporten fra Strategiutvalget for idrett tar for seg en rekke temaer. Kulturdepartementet understreker at det i denne omgang er ønskelig med innspill knyttet til utvikling av anleggspolitikken.

På bakgrunn av dette inviteres det til innspillsmøte:
Tid: 13. september kl 12-14
Sted: Regjeringskvartalet, Akersgt. 59 i Oslo

Påmelding og innsending av innspill

Det bes om at eventuelle innspill oversendes skriftlig i etterkant av møtet.

På grunn av begrenset plass i lokalet kan hver organisasjon/aktør stille med kun én deltaker. Frist for påmelding med navn på deltaker er 7. september 2016. Møtet vil bli streamet på regjeringen.no.

Det er også fullt mulig å sende skriftlige innspill uten å ha deltatt i innspillsmøtet. Frist for å sende inn skriftlige innspill er 1. oktober 2016.

Påmeldinger og skriftlige innspill bes sendt til seniorrådgiver Trond Glasser arrangementSI@kud.dep.no.

For ordens skyld opplyses det om at den enkelte organisasjon/aktør må dekke egne kostnader i forbindelse med deltakelsen på møtet.

Bakgrunn:

Regjeringen nedsatte et strategiutvalg for idrett den 28. januar 2015. Utvalgets mandat har vært å identifisere utfordringer og utarbeide forslag til strategier som kan løse utfordringer på idrettsområdet. Den statlige politikken for anlegg til idrett og fysisk aktivitet er et sentralt tema for utvalget.

Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid - rapport fra Strategiutvalget for idrett

Rapporten inneholder anbefalinger for å sikre en anleggspolitikk som best mulig ivaretar behovene for organisert idrett, egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv over hele landet.

Utvalget anbefaler at Kulturdepartementet utarbeider en statlig overordnet politikk for å bedre behovsprøvingen og øke mangfoldet i byggingen av anlegg for å nå statens mål om fysisk aktivitet og idrett for alle gjennom bruk av spillemidlene.

Utvalget foreslår videre at følgende prinsipper og prioriteringer skal ligge til grunn for bruk av spillemidler til anlegg:

  • Gjennomføre gode lokale og regionale behovsvurderinger basert på gode analyser og medvirkning. 
  • Sikre idretts- og aktivitetsmangfold, herunder hensynet til mindre idretter, egenorganisert aktivitet, kjønn, alder og universell utforming.
  • Stimulere til at idrettsanlegg og områder for fysisk aktivitet i størst mulig grad plasseres ved skoler.
  • Stimulere til økt satsing på interkommunale anlegg.
  • Stimulere til nytenking på anleggsområdet som i større grad imøtekommer aktivitetstrender.
Til toppen