Iskantkompromiss skjermer oljeaktivitet i nord

Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget på trykk i Rogalands avis 4. mai 2020.

I forvaltningsplanene for Barentshavet har det vært rettet mye oppmerksomhet mot natur- og miljøverdier. Det er svært viktig, og vi skal være stolte av den gode forvaltningen vi har av havområdene våre. Jeg er likevel opptatt av at vi ikke glemmer det andre formålet med planene: nemlig å legge til rette for verdiskaping, arbeidsplasser og aktivitet. Det har derfor vært viktig for meg, Høyre og regjeringen å komme fram til et godt kompromiss som kan danne grunnlaget for
et godt vedtak i Stortinget.


Petroleumsvirksomheten er vår største og viktigste næring, målt som andel av
verdiskaping, inntekter til staten, eksport og investeringer. Vi snakker om rundt 200.000 arbeidsplasser fordelt over hele landet. Etter 50 år med petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, er rundt halvparten av de totale petroleumsressursene produsert. To tredjedeler av de uoppdagede ressursene
ligger i Barentshavet. Derfor er det viktig at rammene for å lete etter disse
ressursene i hovedsak ligger fast i de åpnede områdene.

Det er mye aktivitet i Barentshavet og forvaltningsplanen viser at miljøtilstanden er god. Utover klimaendringene er det små konsekvenser fra menneskelig aktivitet.
Dette er viktig, fordi Barentshavet er grunnlaget for tusenvis av arbeidsplasser, innen fiskeri, turisme og petroleumsaktivitet. Samtidig er det å vise hensyn til miljøet alltid viktig. Vi vet at det er områder som krever ekstra hensyn, nemlig særlig verdifulle og sårbare områder, såkalte SVOer. Det at et område er klassifisert som et SVO betyr ikke at det ikke kan drives næringsvirksomhet her, men det signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet.

Som olje- og energiminister har jeg vært opptatt av å finne løsninger som
gjør at miljøverdier, oljevirksomhet og fremtidig verdiskaping kan leve
sammen. Det har tidligere forvaltningsplaner vist at er mulig, og det gjør
denne også. Vi skal leve av, og med, vår flotte natur på en bærekraftig måte.
Det har også vært viktig å sikre forutsigbare rammevilkår for Norges viktigste og største næring. Særlig nå, i en tid med mye usikkerhet for olje- og
gassnæringen på grunn av koronapandemien, er dette avgjørende. Tilgang
på nye leteområder er grunnleggende for at vi skal opprettholde arbeidsplasser, aktivitet og verdiskaping i denne næringen.

Den norske olje- og gassindustrien har bred oppslutning i befolkningen, den har bred oppslutning i Stortinget og gjennom denne planen har vi mulighet til å sikre bred oppslutning om stabile og forutsigbare rammevilkår samtidig som vi ivaretar
miljøverdiene i havområdene våre. Oljeeventyret er vår felles stolthet. Vi
har utviklet verdensledende teknologi, er verdensledende på HMS og på forvaltning og bærekraftige kompromiss. Det er med og i havet vi skapte dette
eventyret, og i fremtiden vil havet også hjelpe oss å skape nye.