Jernbanedirektoratets utredning om Nord-Norgebanen er oversendt departementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet laget en utredning og deretter gjennomført en høringsrunde om mulig jernbane mellom Fauske og Tromsø. Departementet har nå mottatt rapporten.

Utredningen fra Jernbanedirektoratet vil inngå i Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033, som legges fram våren 2021.

For øvrig går det fram av regjeringspartienes bompengeavtale av 23. august 2019 at det skal gjennomføres en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, inkludert Nord-Norgebanen. Samferdselsdepartementet arbeider med innretningen på KVU-en.

For flere opplysninger – se:

  • Jernbanedirektoratets hovedrapport
  • Nyhetssak på jernbanedirektoratets nettside om utredningen, med blant annet vedlegg til rapporten