Kapitalkrav gir solide banker

Per Richard Johansen i KS skriver i DN 1. september at Finansdepartementets regelverk om kapitalkrav bidrar til «samfunnsøkonomisk tap». Det er det ikke belegg for å si, skriver statssekretær Tore Vamraak (H) i Dagens Næringsliv i dag.

Gode kapitalkrav gir solide banker. Solide banker står bedre rustet til å takle utfordrende tider. Dette er samfunnsøkonomisk viktig.  Det er vår klare vurdering at EØS-regelverket ikke gir adgang til å fastsette en risikovekt på lån til norske kommuner og fylkeskommuner som svarer til risikovekten på lån til den norske stat på grunn av forskjell i risiko.

Virkningen av kapitalkravene er situasjonsbestemt og vanskelig å anslå. Gjeldende utlånsrente i Kommunalbanken er på sitt laveste siden 2003. Risikovekten for lån til norske kommuner har for øvrig ligget fast på 20 prosent siden 1990- tallet. Renten som til en hver tid fastsettes for bankenes utlån, foretas på grunnlag av den enkelte banks konkrete vurdering ut fra kundes risiko, alminnelig rentenivå og konkurransesituasjonen i det aktuelle utlånsmarkedet. Det er ingen direkte sammenheng mellom et kapitalkrav og utlånsrente.

Mer generelt vil jeg nevne at kapitalkrav tjener som et vern for innskytere, andre kunder og kreditorer mer generelt. Solide finansforetak er også et viktig vern om eiernes interesser og skal stimulere eierne og ledelsen til forsvarlig drift av virksomheten.

Dette er av vesentlig betydning for å sikre at finansinstitusjonenes viktigste oppgave i samfunnsøkonomien blir utført på en tilfredsstillende måte. Dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Til toppen