Klargjør begreper i forurensningsloven

Endring i forurensningsloven gjør det enklere, for blant annet avfallsaktører, å orientere seg i regelverket. Sentrale begreper om avfall er nå definert og klargjort.

Norske begreper om avfall bringes nærmere begrepsbruken i EUs rammedirektiv om avfall. Det er klart etter at Kongen i statsråd i dag sanksjonerte Stortingets vedtak om å endre forurensningsloven. De nye endringene innebærer blant annet at sentrale begreper i loven som "avfall" og "gjenvinning" defineres og klargjøres. Det er også lovfestet kriterier for hva som regnes som biprodukter og ikke avfall, og betingelser for når avfall opphører å være avfall. Lovendringene innebærer ingen materielle endringer, men gjør det enklere for avfallsaktørene og andre å orientere seg i avfallsregelverket. Loven trer ikraft straks.

Regjeringen foreslo lovendringene i Prop. 89 L (2015-2016) om endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m) 

Stortingets energi- og miljøkomité avga sin innstilling i Innst. 23 L (2016-2017)

Til toppen