Kommunedelplan Vestby Nord, Vestby (IKEA)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner fremtidig område for forretning S9 på Delijordet i samsvar med vedtaket i Vestby kommunestyre. Dette innebærer at arbeidet med detaljreguleringen kan starte.

- Vi har lagt vekt på at det er bred lokal enighet om dette, og at etablering av IKEA på Delijordet kan bidra til å styrke utviklingen av Vestby sentrum, sier Kommunal- og moderniseringsministeren.

- Det har vært sterkt engasjement fra ordføreren og lokalpolitikere i denne saken, og jeg er glad vi kan komme med en positiv løsning allerede før jul.

Departementet har lagt vekt på at størrelsen på området er halvert i prosessen, og at det skal gjennomføres tiltak på vegnettet og bygges gang- og sykkelvei. Departementet forutsetter at de konkrete løsningene for vegsystemet og gang- og sykkelvei avklares i forbindelse med detaljreguleringen av området. Departementet forventer også at mest mulig av parkeringen legges til underetasje/parkeringshus og at området vurderes redusert i reguleringsplanen.

- Ved bygging i stasjonsnære områder og ved omdisponering av dyrket mark skal det legges vekt på effektiv arealbruk”, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren påpeker at dette er et spennende prosjekt hvor IKEA ønsker å ligge i gangavstand til en jernbanestasjon for å legge til rette for bruk av kollektivtransport til varehuset.

- Vi ser at prosjektet er utfordrende når det gjelder bruk av dyrket mark, men i dette tilfellet er kommunens ønske om å utvikle Vestby sentrum tillagt stor vekt. Jeg har merket meg at IKEA vil gjennomføre tiltak for å sikre at matkornproduksjonen opprettholdes.

Innsigelsene vedrørende område S9 fra Statens vegvesen er med dette tatt delvis til følge. Innsigelsene fra Jernbaneverket, Fylkesmannens landbruksavdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling er ikke tatt til følge.

Departementets vedtak

Til toppen