Kommunene blir kompensert for koronatiltak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Kommunene og fylkeskommunene vil bli kompensert for de merutgiftene og mindreinntektene de har som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Økende smitte og nye koronarestriksjoner får konsekvenser for kommunesektoren.

- Kommunene har økte utgifter knyttet til vaksinering, smittevern, økt beredskap, testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Fylkeskommunene må regne med lavere billettinntekter fra kollektivtrafikken. Disse kostnadene må vi kompensere kommunesektoren for. Det skal kommunene være trygge for, sier Gram.

Regjeringen slår fast at fylkeskommunene vil bli kompensert for netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtrafikk fram til mars 2022. Dersom smitteverntiltakene ved utløpet av perioden tilsier det, vil regjeringen vurdere en ytterligere forlengelse.

Gjennom hele pandemien har staten og KS hatt en felles arbeidsgruppe og et tett og godt samarbeid om hvordan de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren beregnes. Nå vil staten at arbeidsgruppen skal fortsette også fram til sommeren.

- Arbeidsgruppen vil få forlenget mandatet slik at de kan anslå de økonomiske konsekvensene av pandemien også for første halvår i 2022, sier Gram.

Han viser til at pandemien ikke bare har hatt og har økonomiske konsekvenser for kommunene, men også har vært en stor belastning for kommuneansatte landet over.

- Ansatte i skoler, barnehager, helsevesen og kommuneadministrasjoner over hele landet har stått på gjennom hele koronapandemien. Jeg er svært imponert over den innsatsen og den evnen til å improvisere fram gode løsninger kommuneansatte har vist. Vi i regjeringen ser den store innsatsen kommuneansatte gjør, sier Gram.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00