Kompensasjon for kopiering til privat bruk – offentliggjøring av ekstern juridisk utredning

Ifølge åndsverkloven er det tillatt for den enkelte å ta gratis kopier av åndsverk til privat bruk. Fordi loven tillater dette, mottar rettighetshaverne i henhold til en EØS-forpliktelse årlig kompensasjon over statsbudsjettet. Kompensasjonen er todelt og består av en individuell del som forvaltes av Norwaco, og en kollektiv del som forvaltes av Fond for lyd og bilde.

I budsjettproposisjonen for 2020 varslet Kulturdepartementet at det ville gjennomgå denne kompensasjonsordningen: Departementet vil se nærmere på omfanget av den kompensasjonsberettigede kopieringen og betydningen det får at rettighetshavere til litterære og visuelle verk omfattes av den individuelle ordningen. Utgangspunktet for vurderingen vil være hvilken skade den lovlige kopieringen påfører rettighetshaverne.

I tråd med det som ble uttalt i proposisjonen, er departementet nå i gang med å se nærmere på ordningen. Som et ledd i dette arbeidet har departementet fått utført en ekstern juridisk utredning av forskjellige sider av ordningen. Utredningen er gjort av Ole-Andreas Rognstad, professor i opphavsrett ved Universitetet i Oslo. Kulturdepartementet vurderer videre oppfølging av saken blant annet i lys av denne utredningen.

Utredningen: Betenkning Kulturdepartementet, Privatkopiering.