Konsekvensutredning lagt frem: Offshore helikopteroperasjoner

Samferdselsdepartementet besluttet i 2016 å foreta en konsekvensutredning av de sikkerhetsmessige, næringsmessige og sysselsettingsmessige konsekvensene av å eventuelt innføre felleseuropeiske tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, forordning (EU) nr. 2016/1199, på norsk kontinentalsokkel. Rapporten er nå lagt frem.

Safetec, med underleverandør Oslo Economics, ble tildelt arbeidet etter forutgående anbudsprosess. Safetec har ikke hatt som mandat å gi tilrådninger.

Safetecs rapport representerer Safetcs selvstendige vurderinger. Rapporten vil inngå i Samferdselsdepartementets beslutningsgrunnlag i vurderingen av om forordning (EU) nr. 2016/1199 skal innlemmes i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Du kan lese hele rapporten her

Til toppen