Kulturoppgaver til fylkeskommunene

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår en ny inndeling av fylkeskommunene i Norge. Større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil styrke både lokaldemokratiet og vekstkraften. Det legger grunnlaget for bedre samarbeid med andre regionale aktører og en styrket samfunnsutvikling.

I Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå framgår hvilke oppgaver regjeringen foreslår at fylkeskommunene skal få overført fra staten, blant annet tilskudd til mindre kulturinstitusjoner, oppsettinger, festivaler mv. på totalt om lag 119 mill. kroner, som i dag forvaltes av Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd.

Forutsatt et vedtak om om lag 10 fylkeskommuner, overføres tilskuddene allerede fra 2018. Midlene vil i første omgang overføres til fylkeskommunene som en særskilt fordeling over rammetilskuddet.

Tilskuddene som overføres fra 2018 er (sortert fylkesvis):

 • Opera Østfold, Dansekunst i Østfold og Studium Actoris i Østfold 
 • Akershus teater, OscarsborgOperaen og Bærum kulturhus – regionalt kompetansesenter for dans i Akershus 
 • Melahuset, Agenda X Skriveverksted og Jeunesse Musicales Norway i Oslo 
 • Ringsakeroperaen i Hedmark 
 • Valdres sommersymfoni og Fjelldansen – regionalt kompetansesenter for dans i Oppland 
 • Buskerud teater og Leveld kunstnartun i Buskerud 
 • Grenland Friteater/PIT og Dansekunst i Grenland AS i Telemark 
 • Stella Polaris og Markedet for Scenekunst – Sandefjord i Vestfold 
 • Designtreff BeyondRisør og Bokbyen ved Skagerrak i Aust-Agder
 • Christianssands Protestfestival og Sound of Happiness i Vest-Agder 
 • Haugesund Teater, Opera Rogaland og RAS – Regional Arena for Samtidsdans i Rogaland 
 • Hordaland Teater, Vestlandske teaterselskap og Stiftelsen Bergen Dansesenter i Hordaland 
 • Opera Nordfjord og Bokbyen i Fjærland i Sogn og Fjordane 
 • Operaen i Kristiansund, Bjørnsonakademiet og Seanse – senter for kunstproduksjon i Møre og Romsdal 
 • Nidarosdomens guttekor, Birka AS, Dansit, Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag og Trondheim International Chamber Music Competition i Sør-Trøndelag.
 • Opera Trøndelag, Norsk Revyfaglig senter og Dans i Nord-Trøndelag i Nord-Trøndelag
 • Figurteatret i Nordland, Bodø kirkelige fellesråd (senter for kirkemusikk) og Se kunst i Nord-Norge i Nordland
 • Hålogaland Amatørteaterselskap i Troms
 • Samovarteatret, Scene Finnmark og Dansearena Nord i Finnmark 

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Regionreform – forslag til ny fylkesinndeling

Bakgrunn

I Meld St. 22 (2015-2016) varslet regjeringen en gjennomgang av tilskudd til ulike tiltak og institusjoner på kulturområdet, der det kunne være aktuelt å overføre oppgaver til nye, større fylkeskommuner med økt ansvar for samfunnsutvikling. Særlig ville en fokusere på tilskudd der det i dag er delt finansiering mellom ulike forvaltningsnivåer.

Med utgangspunkt i hovedprinsippene for oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune, har Kulturdepartementet vurdert hvilke oppgaver innen kulturområdet som i en føste fase kan overføres til regionalt folkevalgt nivå som del av regionreformen. Det er lagt særlig vekt på at oppgaver bør legges på lavest mulig effektive nivå, og at oppgaver som krever utøving av regionalpolitisk skjønn og vurdering bør legges til folkevalgte organer.

Et viktig perspektiv i kulturpolitikken er hensynet til at befolkningen skal ha tilgang til profesjonell kunst og kultur, og at denne er så godt fordelt over hele landet som mulig utifra de rammevilkårene som foreligger lokalt og regionalt. Samtidig er det viktig å vurdere hvordan man kan sikre kvaliteten best mulig i det profesjonelle kunst- og kulturlivet.

Kulturdepartementet har varslet at vi vil gå i gang med å utarbeide en ny Kulturmelding. I den forbindelse vil den fremtidige kulturpolitikken og ansvarsdelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene bli grundig utredet, herunder om det er mulig å overføre ansvaret for ytterligere tiltak innenfor departementets ansvarsområde til regionalt folkevalgt nivå.