Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 7 i Stortingets spørretime 13.5.2015

Spørsmål fra representanten Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål:

I fjorårets jordbruksoppgjør stilte et enstemmig storting seg bak målet "om økt matproduksjon, med intensjon om økt selvforsyningsgrad med utgangspunkt i norske ressurser". Statsråden er vel kjent med at vi ikke kan produsere korn i hele landet, at vi importerer betydelige fôrressurser og at kraftfôrforbruket blant annet i melkeproduksjonen øker betydelig. 

Hva er statsrådens plan for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser?

Svar:

President,

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt matproduksjon. God utnytting av jordbruksarealet er grunnlaget for det. Det produseres dyrefôr på rundt 90 pst. av jordbruksarealet i landet. I tillegg har vi store og gode beitearealer. Jeg er glad for å se at det er stor optimisme blant norske saue­produsenter. Det gjør at vi kan utnytte de norske beitearealene på en enda bedre måte. Der ligger det mye mye norske ressurser.

Norge er et grasland, med mer begr­ensede muligheter for produksjon av energirike plantevekster til mat. Når vi ser grovfôr og kraftfôr samlet, så er nesten 80 pst. av dyrefôret produsert i Norge.

Men jordbruket har alltid hatt behov for å importere noen fôrråvarer, for å få god kvalitet på kraft­fôret. Her har vi liten norsk produksjon, særlig etter at vi forbød bruk at kjøttbeinmel i kraftfôret.

Jeg er glad for at fôrutviklerne stadig kommer lenger i å lage fôrresepter som øker ytelsen og prod­uktiviteten. Det er nødvendig at det arbeidet fortsetter, selv om det gir noe import. Også på dette området må vi handle med omverdenen og importere råvarer vi ikke klarer å produsere selv.

Norske bønder har alltid importert mange driftsmidler. Samtidig utgjør norske husdyrs fôrbehov et stort marked for norske produsenter, hvis de klarer å være konkurransedyktig. Det er behov for forskning og utvikling. Arealproduk­tiviteten må opp, og det foregår også mye spennende forskning for å utnytte ressursene i havet som fôrråvarer.

Til toppen