Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 15 i Stortingets spørretime 12.10.2022

Fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål:

Det er nå ett år siden Høyesterett avsa en enstemmig dom som slo fast at vedtaket om å gi konsesjon til utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk var et brudd på samenes menneskerettigheter. Reindrifta på Fosen har mistet sitt viktigste vinterbeite. Hva vil statsråden gjøre for å sikre reindrifta på Fosen sin tilgang til vinterbeite kommende vinter?

Svar:

Som representanten Knag Fylkesnes er kjent med, er det Olje- og energidepartementet, OED, som er ansvarlig fagdepartement i saken. Det er OED som har ansvar for konsekvensene vindparken har for reindriften på Fosen, og som skal se dette i sammenheng med andre inngrep i området. De har ansvar for å vurdere hvilke endringer i konsesjonen som må til for at konsekvensene vindparken har for reindriftsutøvere på Fosen, ikke strider mot FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, SP, artikkel 27.

Jeg legger til grunn at Olje- og energidepartementet som ansvarlig fagdepartement vurderer å finne løsninger for kommende vinter, i samarbeid med reindriften og konsesjonærene, i påvente av at et mer langsiktig tiltak kommer på plass.

Det er også viktig å si at i denne prosessen vil selvfølgelig også Landbruks- og matdepartementet bidra til å gi råd til Olje- og energidepartementet. Jeg har som landbruks- og matminister ansvaret for reindriftsnæringen, og jeg er særlig oppmerksom på situasjonen til reindriften på Fosen i denne saken. I 2022 har jeg hatt møter med reindriften på Fosen. Videre ble forhandlingene til reindriftsavtalen i 2022 og 2023 berørt av saken, da Norske Reindriftssamers Landsforbund ikke ønsket å overrekke sitt krav i forhandlingene før de hadde fått en redegjørelse for den videre prosessen i saken. Det fikk de i brevs form den 7. februar 2022, og de gikk derfor inn i forhandlinger og ble enige om en reindriftsavtale for året 2022/2023.

Jeg kan dessuten forsikre representanten om at dersom det blir beitekrise på Fosen kommende vinter, vil de etablerte ordningene over reindriftsavtalen selvfølgelig være gjeldende også for reindriften på Fosen. En forutsetning for at det skal utløses midler over reindriftsavtalen, vil være at kriseberedskapsutvalget i området erklærer en beitekrise, og en beitekrise erklæres dersom det naturlige beitet ikke er tilgjengelig grunnet mye snø eller is.

Landbruks- og matminister Sandra Borch på Stortinget.
Landbruks- og matminister Sandra Borch på Stortinget. Foto: Stortingets Nett-TV