Matsvinn kartlagt i jordbrukssektoren for første gang

Matsvinnet i jordbrukssektoren ble målt til 41 712 tonn i 2020. Dette utgjør 1,64 prosent for alle produksjoner samlet.

Dette kommer frem i den første kartleggingen av matsvinn i jordbruket som nå er gjort av Landbruksdirektoratet som en del av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

Les rapporten her Matsvinn i jordbrukssektoren - Landbruksdirektoratet

- Dette er et stort løft for jordbrukssektoren. Ved å ha bedre statistikk for matsvinnet i jordbruket, vil det være enklere å målrette tiltakene for å redusere matsvinnet. Dette tar jordbruket tak i nå, for å bidra til bransjeavtalens mål om halvering av matsvinnet innen 2030, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Jordbrukets organisasjoner er blant de 12 organisasjonene om har undertegnet bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Jordbruket arbeider aktivt for å redusere matsvinnet i sin del av verdikjeden. Som en oppfølging av bransjeavtalen, ble det til jordbruksoppgjøret i 2019 levert en rapport av en arbeidsgruppe om hvordan jordbrukssektoren best kan utvikle statistikk for matsvinn. En tilleggsrapport om oppfølgingen ble levert i desember 2020. Statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren blir nå rapportert inn for første gang for 2020 til bransjeavtalens første hovedrapportering i 2021.

Rapporten gir kunnskap om omfanget av matsvinn og hva dette skyldes. Jordbrukssektoren har mange produksjonssektorer (kjøtt, melk, egg, korn, frukt-, grønnsaker, poteter) og et stort mangfold av produksjoner og ulike prosesser, og årsaker til matsvinn er derfor også varierte/ulike.

Det lave matsvinnet i jordbrukssektoren samlet sett har flere forklaringer. Norsk jordbrukssektor er moderne, og produserer i hovedsak med høy kvalitet sett i en global sammenheng. Matsvinn innen jordbrukssektoren skyldes som oftest at produktene ikke holder høy nok kvalitet (ut fra gitte kvalitetskrav fra kjøper), feil, skader, sykdommer m.m. Det jobbes kontinuerlig med forskning og utvikling, dyrehelse, plantehelse, matsikkerhet m.m. i de ulike sektorene, noe som også i stor grad betyr høy kvalitet på produksjonene og lavt matsvinn.

Det er også økonomiske insentiver for aktørene i jordbrukssektoren til å ha høyest mulig kvalitet på produktene de produserer, og få omsatt mest mulig til høyest mulig pris. Dårlig kvalitet gir seg utslag i trekk eller lavere priser.

Konkrete og relevante tiltak er noe jordbrukssektoren selv må identifisere og gjennomføre ut fra sine behov og problemstillinger for den enkelte produksjonssektor. Videre er det noe som den enkelte aktør/bedrift i primærleddet må tilpasse ut fra sine spesifikke problemstillinger. En del av årsakene til matsvinn identifisert i primærleddet innebærer også at tiltak og endringer bør/må skje i andre ledd i matkjeden, både oppstrøms og nedstrøms for primærleddet.

Les også  
Matsvinn kartlagt i jordbrukssektoren for første gang - Landbruksdirektoratet

Les også  
Matsvinn er redusert med ti prosent - regjeringen.no