Møte med forbundskansler Angela Merkel

Innlegg av statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse etter møte med forbundskansler Angela Merkel i Berlin, 8. november 2016.

Sjekkes mot framføring

Jeg har i dag drøftet migrasjonskrisen i Europa med forbundskansler Merkel. Selv om det totale antall ankomster har gått ned, er de underliggende årsaker fortsatt tilstede. Vi støtter begge en rimelig byrdefordeling mellom europeiske land, foruten effektiv kontroll og registrering av de som krysser yttergrensene. Vi er også enige om behovet for dialog med opprinnelses- og transittland med sikte på å redusere irregulær migrasjon. 

Det er viktig at prinsippene FNs medlemsland ble enige om i New York erklæringen, ble fremforhandlet i forbindelse med Høynivåmøtet om flukt og migrasjon 19. september, ivaretas. Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig for å møte dagens migrasjonsutfordringer. 

For regjeringen er det viktig å sikre et velfungerende EØS-samarbeid, også etter brexit. Samtidig arbeider regjeringen for at Norge skal ha et minst like godt og bredt samarbeid med Storbritannia, og like god adgang til det britiske markedet for norsk næringsliv.

Så lenge Storbritannia er medlem av EU, reguleres vårt handelsmessige samkvem med britene gjennom EØS-avtalen, samt egne avtaler med EU for handel med fisk og landbruksvarer.

Siden EU har en felles handelspolitikk, vil Storbritannia først kunne formelt inngå handelsavtaler med andre land, inkludert Norge, etter at landet er trådt ut av EU.

Derfor er det viktig at overgangsordninger på områder som i dag er dekket gjennom samarbeidet med EU er på plass så snart britene har avklart sitt forhold til EU.

Vi har en løpende politisk dialog og uformelle sonderinger med Storbritannia, EUs øvrige medlemsland og EUs institusjoner.

Vi forutsetter at Storbritannia trer ut av EØS-samarbeidet samtidig som landet trer ut av EU, da EØS-avtalen er en avtale mellom EUs medlemsland og de tre EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Statsminister Theresa May har gjort det klart at Storbritannia ønsker skreddersydd avtale med EU som gjør det mulig å begrense arbeidsinnvandringen, selv om konsekvensen vil være at landet ikke fullt deltar i det indre marked.

Skulle et medlemskap i EØS likevel være aktuelt for Storbritannia, vil regjeringen innta en åpen holdning. Norske interesser vil være styrende for våre vurderinger.

Det er en ære og tillitserklæring at Norge er invitert til å delta i G20-arbeidet under det tyske formannskapet. Dette har jeg gitt uttrykk for i min samtale med Angela Merkel. Jeg tror at et norsk, et nordisk perspektiv vil ha verdi i dette arbeidet.

G20 er ramme for et meget viktig samarbeid både når det gjelder økonomiske spørsmål og globale utfordringer knyttet til eksempelvis utvikling, energi, arbeidsliv, helse. Norge får nå muligheten til å delta direkte i dette arbeidet i 2017, en unik mulighet som vi kommer til å gi høy prioritet.

Fra norsk side legger vi opp til å være en konstruktiv bidragsyter og støtte opp under det tyske formannskapets ambisjoner og program.

Av de mange spørsmål som skal drøftes i G20 har jeg trukket frem Norges globale engasjement på utdanning og helse som to eksempler på områder der jeg tror at det er potensiale for enda tettere samarbeid med Tyskland og det tyske G20-formannskapet.

Til toppen