Møter om håndtering av skrantesjuke på Hardangervidda

Landbruks- og matminister Sandra Borch og statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima- og miljødepartementet har hatt møter med ordførere, lokal forvaltning og andre berørte aktører i området rundt Hardangervidda.

Mattilsynet og Miljødirektoratet overleverte den 23. november 2021 sin rapport med svar på oppdraget fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet om håndtering av skrantesjuke på Hardangervidda. Etter en samlet vurdering kom Mattilsynet og Miljødirektoratet til at det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinært uttak av villrein vinteren 2021/2022.

Alvorlig sykdom

Formålet med møtene tirsdag var å få innspill til denne anbefalingen. Med på møtene var lokale ordførere, Hardangervidda villreinnemnd, Hardangervidda villreinutvalg, Villreinrådet, Hardangervidda Grunneiersamskipnad, Fjellstyra på Hardangervidda og de fylkesvise tilsynsutvalgene i Viken, Vestland og Telemark.

– Det er krevende å håndtere denne alvorlige dyresjukdommen. Jeg er derfor glad for at vi har hatt et godt møte med ordførere i Hardangervidda-området, lokal forvaltning og andre berørte aktører. Det er viktig for meg å lytte til deres innspill før Klima- og miljøministeren og jeg snart skal beslutte om det blir nødvendig å gjennomføre ekstraordinært uttak av villrein vinteren 2021/22, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (SP).

Villrein.
Villrein. Foto: www.villrein.no/Arne Nyaas

Videre forvaltning

Når det gjelder den videre forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda, er det forventet at det vil det foreligge en endelig vurdering sommeren 2022. Mattilsynet og Miljødirektoratet skal etablere en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Målsetningen er å få til en god dialog, og om mulig en felles anbefaling, om den videre håndteringen av skrantesjuke på Hardangervidda.

– Vi skal så langt det er mulig sikre en god og langsiktig forvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda. Alle beslutninger skal bygge på fakta, faglige råd og lokal involvering. Jeg har møtt mye kunnskap og stort engasjement lokalt. Det gir et godt grunnlag for videre samarbeid om skrantesjuke på Hardangervidda, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og miljødepartementet.