Når får vi ny personopplysningslov?

Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov.

Departementet jobber for at den nye personopplysningsloven skal kunne settes i kraft så snart som mulig etter at Stortinget har fattet lovvedtak.

Stortinget vedtok den nye personopplysningsloven i første behandling 22. mai 2018. Andre behandling forventes å skje innen kort tid. Stortinget ga samme dato samtykke til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen.

Forordningen begynner å gjelde i EU 25. mai 2018. Før loven kan settes i kraft i Norge må beslutningen som innlemmer personvernforordningen i EØS-avtalen ha trådt i kraft. Dette forutsetter igjen at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold. 

Når tidspunktet for EØS-komiteens beslutning er klart vil et mer nøyaktig ikrafttredelsestidspunkt for den nye personopplysningsloven i Norge kunne angis. 

Departementet vil komme tilbake med mer informasjon.