Ny rapport om mulig ny innplassering av fagskoleutdanning i kvalifikasjonsrammeverket

En ny rapport har sett på modeller for å innplassere fagskoleutdanning i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk på en annen måte enn i dag.

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket beskriver hva studentene på ulike nivå i utdanningsløpet skal kunne ved fullført utdanning. Alle utdanninger er fordelt på nivåene to til åtte, hvor grunnskole ligger på nivå to og doktorgrad på nivå åtte.  Fagskoleutdanningene er i dag innplassert på nivå fem.

- Da Stortinget behandlet den nye fagskoleloven ble de enige om å se på hvordan fagskoleutdanning kunne plasseres i rammeverket på en annen måte enn i dag. Derfor ga regjeringen NOKUT i oppdrag om å bestille en mulighetsstudie av parallelle strukturer i rammeverket, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Rapporten ser til andre land og hvordan deres systemer ser ut
Rapporten ser blant annet på eksempler for hvordan andre land har laget rammeverk som gjør det mulig å plassere utdanninger fra fagskoler, høyskoler og universiteter på samme eller likeverdig nivå. Rapporten går gjennom to modeller for hvordan rammeverket kan se ut dersom man ønsker å åpne for at fagskoleutdanninger også kan plasseres på nivå seks til åtte.

Dette er de to hovedmodellene rapporten peker på
Den parallelle strukturen tar utgangspunkt i at læringen er ulik avhengig av hvor og hvordan noen har oppnådd resultatene. Paraplystrukturen tar utgangspunkt i at ett og samme læringsresultat kan oppnås på ulike måter, med andre ord at fagskole-, høyskole- og universitetsutdanning kan passe inn på samme nivå.

- Forslagene og synspunktene i denne rapporten tar vi med oss videre inn i NOKUTs oppdrag med å evaluere hele rammeverket. Kvaliteten og tilliten i utdanningssystemet vårt er noe regjeringen er opptatt av. Jeg har ikke forhåndskonkludert på noe og ser frem til gode diskusjoner om dette i sektoren, sier Asheim.

Dette er dagens nasjonale kvalifikasjonsrammeverk

Nivå

Hva

Nivå 2

Vitnemål fra grunnskolen

Nivå 3

Kompetansebevis fra videregående opplæring

Nivå 4

Vitnemål fra videregående opplæring

   Fagbrev

Nivå 5

Vitnemål fra fagskoleutdanning

Nivå 6

Høyskolekandidat

   Bachelorgrad

   Grunnskolelærerutdanning (fireårig)

   Allmennlærerutdanning (fireårig)

Nivå 7

Mastergrad

   Master of Arts

   Master of Business Administration (MBA)

   Master of International Business (MIB)

   Master of Technology Management

  Master i rettsvitenskap, medisin, veterinær, psykologi og       teologi

Nivå 8

ph.d og dr.philos

   Diplom, kunstnerisk utviklingsprogram

Les mer om NKR

Les hele rapporten