Norcems CO2-fangstprosjekt: kostnadsestimater bekreftet, mulig forsinket oppstart

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På vegne av Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har Atkins og Oslo Economics gjort en ekstern kvalitetssikring av CO2-fangstprosjektet til Norcem.

Kvalitetssikringen viser en forventet («P50») kostnadsøkning på 850 millioner kroner sammenlignet med estimatet som lå til grunn for investeringsbeslutningen for Langskip (KS2). I tilleggsbudsjettet som ble lagt fram i november 2021 ble kostnadsøkningen estimert til 912 millioner kroner. Ekstern kvalitetssikrers analyse bekrefter dermed estimatet som ble lagt til grunn i tilleggsbudsjettet. Forskjellen mellom estimatene gjenspeiler ulike forutsetninger om valutakurser og inflasjon.

Mulig forsinkelse
Norcem har gjennomført en fremdriftsanalyse som viser høy sannsynlighet for forsinket oppstart av CO2-fangstprosjektet. Planlagt oppstart er i september 2024, men analysen viser at forventet oppstart («P50») vil bli fire måneder forsinket, med mindre det gjøres tiltak. Norcem påpeker at de har identifisert en rekke tiltak som kan bedre fremdriften. Ekstern kvalitetssikrer utelukker ikke at Norcem kan unngå forsinkelse, men vurderer det som svært krevende.

I tillegg til den eksterne kvalitetssikringen har DNV, på vegne av Gassnova, gjennomført en revisjon av Norcems prosjektstyring. Revisjonen påpekte ingen avvik.

-Prosjektet er det første av sitt slag, og med banebrytende prosjekter er det risiko. Den eksterne kvalitetssikringen og revisjonen av Norcems prosjektstyring viser at risikoen er håndterbar. Sammen med Norcem skal vi nå forsøke å komme fram til en omforent løsning for prosjektet, i tråd med tilskuddsavtalen, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Northern Lights som planlagt
Transport- og lagerdelen av Langskip, Northern Lights, utvikler seg i henhold til plan. Kvalitetssikringen viser en forventet kostnadsreduksjon («P50») for Northern Lights på 500 mill. kroner sammenlignet med estimatet som lå til grunn for investeringsbeslutningen. Reduksjonen skyldes lavere kostnader til boring av brønn nummer to.

For Norcem og Northern Lights samlet er forventede («P50») etableringskostnader nå 13,8 mrd. kroner, sammenlignet med 13,3 mrd. kroner ved investeringsbeslutning, inkludert et anslag på forventede kostnader forbundet med mulig forsinket oppstart av Norcems prosjekt.

- Jeg er glad for den gode framdriften og kostnadsreduksjonen til Northern Lights. De rapporterer om stor interesse for kommersiell bruk av lageret. Det viser at CO2-håndtering er et viktig verktøy både for å løse klimautfordringene og beholde industriarbeidsplasser, sier Mjøs Persen.

Ekstern kvalitetssikrers rapport er tilgjengelig her. 

Tabell: Ekstern kvalitetssikrers oppdaterte estimater for etableringskostnader for Norcem og Northern Lights samlet, sammenlignet med estimatene som lå til grunn for investeringsbeslutningen for Langskip (KS2). Mill. des. 2021-kroner:

tabell