Hilsen til Nordkalottenkonferansen 2022

Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim hadde denne hilsenen til Nordkalottenkonferansen, i Boden, Norrbotten, Sverige, 7.-8. mai 2022.

(Hilsenen ble framført som videoopptak)

Kjære alle konferansedeltakere,

Takk for denne anledningen til å sende en hilsen til dere, digitalt, på årets Nordkalottenkonferanse!

Koronapandemien har på sett og vis sørget for tekniske muligheter som gjør at vi kan være flere steder på en gang. Det er bra, selv om det naturligvis ikke erstatter fysiske møter.

Norden er preget av tette bånd og en dyp samhørighet, mellomfolkelig. Det er jo nesten unødvendig å si.

Vårt sterke nordiske fellesskap er bygget opp over mange tiår – ja, århundrer. Vi deler kjerneverdier som bidrar til tillit, åpenhet og trygghet.

Foreningen Norden gjør i dag en viktig jobb med å vedlikeholde og styrke de nordiske båndene. – Takk til dere!

I en kritisk tid for Europa, som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina, blir vårt nordiske felleskap desto viktigere. På alle nivåer og områder. Mellom myndigheter, mellom organisasjoner og mellom enkeltmennesker.

Nå på søndag – den 8. mai – markerer flere av de nordiske landene frigjøringsdagen og veterandagen.

Kjære venner,

De nordiske statsministrene vedtok i 2019 – Visjon 2030.

Den sier at Norden skal bli en av verdens mest integrerte regioner, innen 2030.

Men visjonen sto overfor en uforutsett situasjon under pandemien.

Koronapandemien utfordret sider ved det nordiske fellesskapet, det må vi innrømme.

Vi håndterte pandemien ulikt, men bekreftet samtidig at den nordiske solidariteten står støtt og har praktisk nytte.

Nært samarbeid mellom de nordiske landene er helt nødvendig i kriser.

Pandemien, men ikke minst dagens geopolitiske og sikkerhetspolitiske utfordringer, har synliggjort at nordisk samarbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap er mer aktuelt enn noen gang.

Dette arbeidet følger jeg nå opp videre i det norske formannskapsåret. Vi skal styrke samarbeidet innen krisehåndtering og forsyningssikkerhet.

Visjon 2030 er kompasset for vårt norske formannskapsprogram.

Vi skal utarbeide politikk og konkrete løsninger som skaper nordisk merverdi og nytte. Som skal gjøre Norden til en foregangsregion i verden.

Innen grønn omstilling, sosial bærekraft og konkurransekraft.

Visjonen speiler dermed vår tids aller største utfordring – klimaendringene.

Å nå utslippsmålene krever forsterket innsats og bred involvering fra både offentlige og private aktører, og fra alle nivåer i samfunnet.

Det krever at vi sammen evner å gjennomføre det grønne skiftet, blant annet i industrien, gjennom grønn teknologi og ny kompetanse.

Kjære venner,

Etter å ha vært nordisk samarbeidsminister i litt over et halvt år, er jeg imponert og inspirert av å se det omfattende nordiske samarbeidet som pågår. Aktiviteter innen nær sagt alle samfunnsområder.

Jeg opplever et sterkt engasjement for det nordiske samarbeidet, blant regjeringsmedlemmer, parlamentarikere, i næringslivet, i sivilsamfunnet og i befolkningen generelt.

Men vi skal også være oss bevisst at det nordiske samarbeidet ikke kan tas for gitt. Det er ingen sovepute. Nordisk samhørighet, den nordiske identiteten, må fornyes for hver generasjon.

En viktig del av det nordiske samarbeidet er arbeidet som foregår i nord. Store deler av Norden befinner seg i nord, ja i Arktis.

For meg, for den norske regjeringen, er Nordområdene det viktigste strategiske satsingsområde, innenrikspolitisk som utenrikspolitisk.

En aktiv nordområdepolitikk er avgjørende for å utvikle de nordlige regionene, bevare bosettingen i nord, og dermed styrke vår egen sikkerhet, vår alles sikkerhet.

Nordkalottkonferansen, i Boden i det vakre Nord-Sverige, representerer en viktig stemme i dette arbeidet.

Gjennom politisk engasjement, gode innspill, idéer og pådriverarbeid, bidrar også dere til å gjøre Norden til en av verdens mest integrerte, dynamiske og nyskapende regioner.

Jeg ønsker dere alle sammen to gode og givende konferansedager i Norrbotten!