Norsk kulturråd skifter navn til Kulturdirektoratet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. januar 2023 heter den statlige virksomheten Kulturdirektoratet. Rådet som forvalter Norsk kulturfond vil beholde navnet Kulturrådet.

– Med nytt navn tydeliggjør vi hvilke beslutninger som tas på vegne av regjeringen, og hvilke beslutninger som tas på armlengdes avstand, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Norsk kulturråd er i dag navnet både på direktoratet og på rådet som forvalter Norsk kulturfond. Det har vært flere utredninger om Norsk kulturråd, og navnebytte har blitt anbefalt tidligere. Virksomheten får 1. januar 2023 navnet Kulturdirektoratet. Rådskollegiet beholder, i tråd med eget ønske, navnet Kulturrådet.

– Dette er en god løsning som tydeliggjør våre ulike roller og gir bedre oversikt for brukerne. Navneendringen vil synliggjøre vår rolle som fagetat, og som en viktig kunnskapsleverandør for kultursektoren, sier direktør Kristin Danielsen.

– Kulturrådet og Norsk kulturfond har i mer enn femti år ivaretatt prinsippet om armlengdes avstand. Dette er en navneendring som vil tydeliggjøre dette prinsippet, sier leder for rådskollegiet, Sigmund Løvåsen.

Norsk kulturråd er en helt annen virksomhet i dag enn da den ble opprettet i 1965 for å forvalte Norsk kulturfond og for å være statens rådgiver i kulturspørsmål. Fra 2000-tallet ble sekretariatene for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde overført til virksomheten. Senere har den også fått direktoratsoppgaver.

Navneendringen innebærer ingen endringer i arbeidsoppgaver, lønninger eller ansatte.

Kulturrådet består av 10 medlemmer som er faglig uavhengig i sitt arbeid. Oppgavene til Kulturrådet er å forvalte Norsk kulturfond og andre statlige tilskudd. Kulturrådet er også et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.

Kulturdirektoratet er en underliggende virksomhet under Kultur- og likestillingsdepartementet. Kulturdirektoratet er sekretariat for Kulturrådet, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg har Kulturdirektoratet oppgaver på vegne av departementet. Det omfatter forvaltningsansvar for en rekke museer og kunst- og kulturinstitusjoner, arbeid med kulturell kreativ næring, internasjonalt kultursamarbeid, nasjonale minoriteter, mangfold i kultursektoren, samt statistikk og analyse for kultursektoren.

– Det er viktig for meg at statsorganer har gode navn som følger norsk rettskrivning. Jeg er glad for at vi endelig har kommet i mål i denne prosessen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.