Norwegian Outlet i Vestby får utvide

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til utvidelse av Norwegian Outlet i Vestby kommune. – Vi legger vekt på kommunens ønske om en liten utvidelse av senteret, noe som vil gi cirka 25 nye arbeidsplasser i kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Planen åpner for en utvidelse av eksisterende handelsareal med 2300 kvadratmeter og etablering av et nytt parkeringshus. Norwegian Outlet har i dag et forretningsareal på 15.300 kvadratmeter.

Nybygget skal settes opp på det eksisterende parkeringsområdet for Norwegian Outlet.

Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt innsigelser til planen. Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet har anbefalt at innsigelsene ikke tas til følge.

- Jeg har lagt vekt på at det er bred lokalpolitisk oppslutning om planen. Planen vil forbedre de lokale forholdene når det gjelder parkering og tilgjengelighet, sier Sanner.

Kommunen legger opp til bedre lokale løsninger for kollektivtransport og myke trafikanter, blant annet med en bedre bussholdeplass og tilrettelegging for syklister.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener outlet-konseptet og annen handel i størst mulig grad utformes og lokaliseres slik at det styrker eksisterende by- og tettstedssentre og reduserer bilbruk.

Denne konkrete saken gjelder imidlertid en mindre utvidelse av eksisterende virksomhet. Departementet har også lagt vekt på at det er stor lokalpolitisk oppslutning om utvidelsen.

 

Vedtak:

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune – departementets vedtak (pdf)