Ny rapport viser at sammenslåinger gir gevinster

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

− Det er viktig at kommuner som går sammen har et bevisst forhold til hvilke gevinster de selv ønsker å få ut av sammenslåingen, og hvordan de kan realisere disse. Jeg tror de nye kommunene kan lære mye av denne rapporten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

1. januar 2020 så 43 nye kommuner dagens lys. De nye kommunene og fylkeskommunene vil være bedre i stand til å håndtere oppgavene de har, samt være godt rustet for utfordringer og nye oppgaver som kommer i tiårene framover.

Målet med kommunereformen har vært å sørge for at alle innbyggere i hele landet får gode velferdstjenester. Regjeringen har vært spesielt opptatt av å gjøre kommunene i stand til å ta vare på de innbyggerne som trenger tjenester fra det offentlige aller mest. Det krever større kommuner som kan skape fagmiljøer som tiltrekker seg  kvalifiserte folk.

Det er for tidlig å si noe om hvilke gevinster de helt ferske kommunene vil få, men i en ny rapport har Menon Economics og Vivento sett på gevinstrealiseringen i tre tidligere sammenslåinger. Dette er erfaringer som kan komme til nytte for de nye kommunene.

Nye kommuner kan lære

Kommunene som er undersøkt er Sandefjord, Harstad og Inderøy, som ble slått sammen i henholdsvis 2017, 2013 og 2012. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland håper de nye kommunene setter seg inn i rapporten og lærer av erfaringene til Sandefjord, Harstad og Inderøy.

− Rapporten viser at sammenslåtte kommuner kan hente gevinster på mange ulike områder. Kommunene som er undersøkt melder om større fagmiljøer, bredere kompetanse og mindre problemer med habilitet etter sammenslåingen. Jeg tror de nye kommunene kan lære mye av rapporten, sier Mæland.

Andre gevinster kommunene som er undersøkt kan vise til er en mer effektiv administrasjon og mer økonomisk fleksibilitet.

Større fagmiljø og færre habilitetsproblemer

Forskerne har gått igjennom relevant dokumentasjon for de gamle kommunene, gjort intervjuer med både politikere, rådmenn og ansatte, samt gjennomført statistiske og økomiske analyser av gevinster

Menon og Vivento trekker fram følgende gevinster fra sine undersøkelser:

  • Innsparinger i administrasjonsutgifter, gjennom reduksjon i antall politikere og omstrukturering og nedbemanning/effektivisering i administrasjonen
  • Større fagmiljø og dermed større tilgang til kompetanse og samlet høyere kompetanse
  • Større økonomisk fleksibilitet og dermed høyere kvalitet og/eller kvantitet i tjenestene
  • Reduserte habilitetsproblemer

− Kommunereformen er ingen sparereform for staten, men reformen gir kommunene bedre forutsetninger for å utvikle kommunen og gi sine innbyggere bedre tjenester. Rapporten viser at kommuner som går sammen i en ny og større kommune finner mange positive effekter, sier Mæland.

Konkrete tips til kommuner som vil gå sammen

I tillegg til å se på gevinstene i de tre kommunene, kommer forskerne med fire anbefalinger til nye kommuner som ønsker å gå sammen:

  • Kommunene bør utarbeide en nullpunktmåling og en gevinstrealiseringsplan
  • Kommunene bør sikre at planene er realistiske og at avtaler ikke lover mer enn den nye kommunen kan innfri
  • Kommunene bør være tydelige på hvordan personalkostnadene skal reduseres
  • Kommunene bør sette av god tid for å planlegge omorganiseringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00