Nye utvisningsregler for straffedømte utlendinger

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre utvisningsreglene for straffedømte. Dersom man vurderer at en utvisning vil være uforholdsmessig for utlendingen, gir dette forslaget utlendingsmyndighetene muligheten til å legge utvisningsvurderingen av en straffedømt til side i påvente av at disse forholdene kan endre seg før utlendingen løslates.

– Jeg mener det ikke er akseptabelt at utlendinger som begår alvorlig kriminalitet og soner langvarig fengselsstraff skal slippe unna bare fordi tidsfristen har gått ut. Vi vil nå endre regelverket, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

I dag er det slik at når en utlending ikke kan utvises fordi det foreligger vern mot retur på grunn av fare for alvorlige overgrep, åpner utlendingsforskriften for at saken kan stilles i bero i påvente av at overgrepsrisikoen eventuelt endres slik at returvernet opphører. UDI må treffe et eventuelt vedtak om utvisning senest ett år etter løslatelse.

Dagens regelverk åpner imidlertid ikke for at en sak kan legges til side, dersom det av andre grunner enn risiko for alvorlige overgrep anses uforholdsmessig med utvisning på vurderingstidspunktet.  Den regelendringen som nå foreslås, vil gjøre det mulig å utsette også en slik forholdsmessighetsvurdering til inntil ett år etter at utlendingen løslates.

Den nye hjemmelen kan blant annet brukes dersom utlendingens helsetilstand og mangel på helsetilbud i hjemlandet gjør at utvisning vil være et uforholdsmessig tiltak, samtidig som det er reell mulighet for at helsehjelpsbehovet kan endre seg før utlendingen løslates.

Høring: Om endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv.

 

 

Til toppen