Nytt høgskolebygg ved Lovisenberg diakonale høgskole

Åpningstale av Lisbeth Normann

Først av alt takk for invitasjonene til å komme og åpne det nye høgskolebygget ved denne skolen. Dette er jo en merkedag med sus av stolt historie men ikke minst en løfterik fremtid for sykepleiefaget og sykepleieutdanningen ved Lovisenberg.

Lovisenberg diakonale høgskole er fascinerende nok landets eldste utdannings-institusjon innen sykepleie, grunnlagt allerede i 1868 av Cathinka Guldberg, som så at god kvalitet i sykepleie var avhengig av en god utdanning, og at en god utdanning var avgjørende for utviklingen av sykepleie som profesjonell.  

Utdanning av helsepersonell er en svært viktig samfunnsoppgave – kvalitet i utdanningen både teoretisk og i praksisfeltet er helt avgjørende for å møte det økende behovet for sykepleiere, for å sikre utvikling av tjenestene, fremtidig forskning og høy kvalitet på sykepleien til stadig mer krevende pasient- og brukergrupper. Dette bidrar dere, ved Lovisenberg diakonale høgskoe godt til.

Vi vet at behovet for kvalifiserte og engasjerte sykepleiere til viktig arbeid i helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer er stort. Statistiske fremskrivninger av forventet helsepersonellbehov taler sitt tydelige språk om det. Dere som utdanningsinstitusjon har, sammen med andre (som myndighetene og politikere) en viktig rolle i rekrutteringen ved å gjøre denne utdanningen attraktiv for de beste og mest motiverte. Det har dere tradisjon for å lykkes godt med.   

Sykepleiere skal til enhver tid sikre at det de gjør er faglig forsvarlig, uavhengig av i hvilken del av helse- og omsorgstjenestene de jobber. Dette skal de gjøre i et samfunn og en tjeneste der kompetansekravene, mulighetene og forventningene er i kontinuerlig utvikling. Det stiller krav til dere som utdanning, men det åpner også opp for å tenke nytt og for å utnytte mulighetene.

Samfunnet forventer at grunnutdanningene utformes slik at sykepleiere har kunnskap, helhetsforståelse og evne til samarbeid slik at de kan ivareta de krevende oppgavene i helse- og omsorgstjenesten på en faglig god og kvalifisert måte. Det betyr at dere skal utdanne sykepleiere som fremstår som autoriteter innen eget fag, som kan kommunisere betydningen av profesjonen, men ikke minst som kan ivareta den enkelte pasients individuelle behov på best mulig måte.

Attraktive studiesteder tiltrekker seg både dyktige studenter – og gode lærere. Vi vet at begge deler er tilfelle hos dere. I tillegg møter dere fremtiden med et spennende og bredt utdanningstilbud som gjør dere til en utdanning med ambisjoner.

Moderne bygg er viktige for et godt læringsmiljø og for en effektiv og motiverende undervisning. Faktisk er det så enkelt at muligheter for å øve og lage læresituasjoner, så likt det ”virkelige livet” som mulig, er helt nødvendige for at studentene skal være trygge, kompetente og handlingsdyktige når de kommer ut i praksis.

Med denne investeringen fra eier Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har dere fått et flott nybygg som gjør at dere som høgskole kan tilby ca 900 studenter et godt informasjonsteknologisk læringsmiljø. I tillegg har dere samlokalisering med sykehuset og helsetjenester til eldre, som gir dere ”kortreiste” praksisplasser, en stor fordel både for pasienter, studenter og lærere.

Jeg vet at dette er et godt sted å lære, og et godt sted å være, men jeg vil driste meg til å si at det kanskje blir enda bedre…

Så avslutningsvis er det en stor glede for meg å erklære det nye høgskolebygget ved Lovisenberg diakonale høgskole for åpnet.

Til toppen