Nytt om EUs helse- og mattrygghetspolitikk

Rapport fra helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas, EU-delegasjonen

Europakommisjonen foreslår å styrke arbeidet med grenseoverskridende helsetrusler og har initiert en revisjon av tobakksdirektivet i 2012. Les mer om disse og andre saker i helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas’ rapport om utviklingen av EUs helse- og mattrygghetspolitikk siste halvår. Rapporten omtaler også prioriteringer for det danske formannskapet våren 2012.

Europakommisjonen foreslår å styrke arbeidet med grenseoverskridende helsetrusler og har initiert en revisjon av tobakksdirektivet i 2012. Les mer om disse og andre saker i helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas’ rapport om utviklingen av EUs helse- og mattrygghetspolitikk siste halvår. Rapporten omtaler også prioriteringer for det danske formannskapet våren 2012.

Mens noen nye forslag har blitt framsatt av Europakommisjonen, har høsten også vært preget av videre utvikling av EUs eksisterende helsepolitikk. Her kan du lese om status med arbeidet med grenseoverskridende helsetrusler i EU og revisjon av tobakkdirektivet, som også berører Norge. I avsnittet om mattrygghetspolitikk kan du blant annet lese om status forhelsepåstander i EU og genmodifiserte organismer (GMO). I tillegg finner du en nærmere beskrivelse av hva man kan forvente seg fra det danske formannskapet våren 2012.

Grensekryssende helsetrusler
På bakgrunn av erfaringer blant annet fra influensa A (H1N1) -pandemien i 2009, askeskyen i 2010 og E.coli-utbruddet i 2011, foreslår Europakommisjonen å styrke virkemidlene for felles håndtering av slike kriser i EU. 8. desember la Europakommisjonen derfor fram et lovforslag med mulige virkemidler for bedre helseberedskap og håndtering av grensekryssende helsetrusler i EU. Målet med den såkalte Health Threats Package er bedre beskyttelse av EU-borgerne gjennom en sterkere koordinert innsats i krisesituasjoner.

Blant viktige tiltak som foreslås er utvidelse av den nåværende ordningen med koordinering mellom medlemsstatene ved smittsomme sykdommer, slik at koordineringsmekanismen også omfatter alle helsetrusler av biologisk, kjemisk eller miljømessig opprinnelse. Det foreslås også en utvidelse av mandatet for helsesikkerketskomiteen (Health Security Committee). At medlemsstatene skal få ansvar for å utvikle beredskaps-planer i konsultasjon med hverandre og i tråd med retningslinjer fra Euroapkommisjonen er også blant forslagene. Det foreslås også å gjøre det mulig å gjennomføre felles anskaffelsesprosedyre for vaksiner når det er ønskelig, samt å innføre en adgang for EU til å erklære en ”helsemessig krise” på europeisk plan uavhengig av Verdens helseorganisasjon (WHO), slik at tiltak raskere kan settes i verk. Dersom en krise medfører stor dødelighet og tiltak i nasjonal regi ikke kan forhindre at sykdommen spres, ønsker man i tillegg å gjøre det mulig å iverksette akutte tiltak på tvers av landegrensene.

Lovforslaget skal behandles i Rådet og Europaparlamentet under det danske formannskapet vinteren/våren 2012.

Revisjon av tobakksdirektivet
Under den gjeldende tobakkslovgivningen er det forbudt med omsetning av snus i det indre marked, bortsett fra i Sverige og Norge. Årsaken til forbudet var at undersøkelser påviste sammenheng mellom kreft og bruk av snus. En nylig utført undersøkelse antyder imidlertid at det nå er stemning for å fjerne forbudet mot snus.

Europakommisjonen har initiert en revisjon av tobakksdirektivet i 2012. Direktivet har vært på høring, og norske helsemyndigheter har levert inn høringsuttalelse. Se her og her. Danskene hadde håpet å bidra i arbeidet med revisjon av tobakksdirektivet under vårens formannskap, men framleggingen av direktivet er forsinket, og det regnes nå med at forslaget tidligst kan framlegges i siste halvdel av 2012, under det kypriotiske formannskapet.

På matområdet
5. desember godkjente EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH)  222 helsepåstander som nå er blitt lovlige å bruke i EU og EØS. Tilsammen er nå nær 2000 påstander vurdert.

Når det gjelder genmodifiserte organismer (GMO), har Europakommisjonen bestemt å holde en rekke konsultasjoner og høringsmøter om problemstillingene forbundet med dagens GMO-praksis. Én av problemstillingene som står høyt  på dagsorden er hvordan en skal håndtere bruken av sosioøkonomiske kriterier ved vurderingen av GMO-godkjenninger.

Helseprioriteringer under dansk formannskap
På helsefeltet vil Danmark under sin formannskapsperiode ta tak i flere store saker som skal behandles i Rådet og Europaparlamentet våren 2012. EUs nye helseprogram ”Health for Growth”, Europakommisjonens forslag til økt beredskap mot helsetrusler ”Health Threats Package”, forslag til direktiv om informasjon til pasienter om reseptpliktige legemidler og revisjon av direktivet om medisinsk utstyr er blant sakene som skal behandles.

Som egne prioriteringer har danskene valgt tre områder:

*Å fremme innovasjon i helsesektoren gjennom Smart Health – Better Lives.

*Arbeid knyttet til kroniske sykdommer, med fokus på diabetes

*Handlingsplanen mot antibiotikaresistens One health, som ble lagt fram av Europakommisjonen 15. november. Her foreslår Europakommisjonen blant annet å sikre at antibiotika brukes riktig for mennesker og dyr, å hindre mikrobiologiske infeksjoner og spredning av slike, samt å utvikle nye, effektive antibiotika eller alternativer. Europa-kommisjonen foreslår også å samarbeide med internasjonale partnere for å minimere risikoen for antimikrobiell resistens (AMR), å bedre overvåkingen både innenfor dyre – og menneskemedisin, samt å bedre kommunikasjon, utdanning og opplæring. Danskene ønsker å utarbeide rådsanbefalinger til medlemsstatene om antibiotikaresistens som kan vedtas på Rådsmøtet i juni.

Her kan du lese hele Heidi Langaas’ halvårsrapport. Du kan blant annet lese mer om EUs nye helseprogram for 2014-2020, direktivet om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester og forordningen om helsepåstander.

Til toppen