Nytt skjema forenkler offentlige anskaffelser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

34 rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 3. juni. Disse handler blant annet om et egenerklæringsskjema som skal forenkle arbeidet med offentlige anskaffelser, nye regler for å beskytte nasjonale kulturskatter og mer effektiv kontroll av kjøre- og hviletid for yrkessjåfører.

Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes i EØS-komiteen. Foto: Wera Helstrøm, EU-delegasjonen.

Hensikten med å innføre et egenerklæringsskjema til bruk i offentlige anskaffelsesprosesser er å redusere administrative byrder for oppdragsgivere og leverandører. Ifølge Europakommisjonen er det nye standardformularet et av de viktigste forenklingstiltakene i det nye anskaffelsesdirektivet. 

Egenerklæringsskjemaet skal fungere som foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og eventuelle utvelgelseskriterier og at det ikke foreligger grunner for avvisning. Oppdragsgiver vil kun være forpliktet til å innhente dokumentasjonsbevis fra valgt leverandør for å kontrollere om egenerklæringen er utfylt korrekt. Oppdragsgiver kan imidlertid på et hvert tidligere tidspunkt i prosessen be leverandørene om å fremlegge alle eller deler av støttedokumentene hvor dette er nødvendig for å sikre en korrekt gjennomføring av anskaffelsen.

Standardformularet vil bli oversatt til norsk. Over tid forventes det at skjemaet vil være tilgjengelig gjennom de fleste konkurransegjennomføringsverktøy. Gjennom den nye forskriften om offentlige anskaffelser vil det bli obligatorisk å benytte standardformularet ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Det vil også være obligatorisk å bruke standardformularet ved anskaffelser etter den nye forsyningsforskriften der reglene om avvisning og kvalifikasjonskrav i anskaffelsesforskriften kommer til anvendelse.

Beskyttelse av nasjonale kulturskatter

Et nytt direktiv skal gjøre det mulig å få levert tilbake kulturgjenstander som er klassifisert som nasjonale kulturskatter, og som er ulovlig utført fra et EU-/EØS-land. Samtidig legges det opp til en forenkling av regelverket, og det innføres et kommunikasjonssystem for varsling, søk og tilbakeføring som skal lette kontakten med andre lands myndigheter.

Hensikten er å forene prinsippet om fri flyt av kulturgjenstander med nødvendigheten av effektiv beskyttelse av nasjonale kulturskatter. Det nye direktivet innebærer at tre gjeldende direktiver slutter å gjelde. I forhold til norsk regelverk kan det bli aktuelt å tilpasse forskrift om tilbakelevering av kulturgjenstander og endre forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander.

Smarte fartsskrivere i tunge kjøretøy

EØS-avtalen inneholder regler om fartsskrivere i tunge kjøretøy. Fartsskriver er et verktøy som brukes til å kontrollere kjøre- og hviletid for yrkessjåfører. Regelverket skal blant annet redusere overtredelser og hindre juks og manipulasjon. Dette for å øke trafikksikkerheten, verne sjåførene og fremme like konkurransevilkår.

I dag er en analog og en digital fartsskriver i bruk. En ny forordning introduserer en såkalt «smart fartsskriver» som kommuniserer med kontrollutstyr langs veien mens kjøretøyet er i bevegelse. Dette vil kunne effektivisere kontrollvirksomheten for myndighetene, og bety at de som overholder kjøre- og hviletidsreglene sjeldnere vil måtte stoppe for unødvendig kontroll.

Nye kjøretøy skal være utstyrt med slike fartsskrivere tre år etter at de gjennomførende rettsaktene er trådt i kraft. For kontrollmyndighetene vil det de neste 20 årene være frivillig å ta i bruk kontrollutstyr som kommuniserer med den smarte fartsskriveren. Forordningen stiller blant annet krav om skjerpet tilsyn med fartsskriververkstedene, og utvider noen unntak knyttet til bestemmelsene om kjøre- og hviletid.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Det henger sammen med kravet om at landene sikrer at installatører, fartsskriververksteder og fabrikanter har et godt omdømme.

Mer informasjon:

Omtale av alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juni.

Slik blir EØS-regelverket til

Mer informasjon om EØS-komiteen