Offisielt fra statsråd 1. desember 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

1. desember 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. desember 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 10 (1995-96)Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1996

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 20 (1995-96)Om lov om endringer i lov 17 desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 21 (1995-96)Om lov om endring i lov om Den Norske Stats Husbank

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 18 (1995-96)Om lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 46 om regulering av ervervsmessig husdyrhold

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 14 (1995-96)Om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering St meld nr 15 (1995-96)Om fag- og timefordelingen i den 10-årige grunnskolen

Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov av 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager og endringer i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen, lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring og lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester trer i kraft fra 1. januar 1996.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov 23. juni 1995 nr. 42 om endring i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v trer i kraft 1. januar 1996, med unntak av § 3A-13.

Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om endringer i forskrift av 4. oktober 1991 nr. 639 om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr. 713 av 25. september 1991 med senere endring fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift av 5. juni 1992 nr. 430 om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr. 757 av 30. mai 1992 om omfattende sanksjoner mot Den føderale republikken Jugoslavia (Serbia og Montenegro) med senere sendringer fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift av 30. september 1994 nr. 909 om sanksjoner mot Bosnia-Hercegovina i samsvar med De Forente Nasjoners Sikkherhetsråds resolusjon nr. 942 av 23. september 1994 fastsettes.

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift om skattefritak for visse naturytelser m.v. fastsatt ved kongelig resolusjon av 2. september 1977 med hjemmel i lov av 18. august 1911 om skatt av formue og inntekt § 42 første ledd, femte og sjette punktum fastsettes.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. fastsettes.

Klagesaker

Samferdselsdepartementet

Klage fra Troms Fylkes Dampskibsselskap over Samferdselsdepartementets vedtak om å tillate Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap A/S å stoppe på Skjervøy i Troms, tas ikke til følge.

Utnevnelser

Finans- og tolldepartementet

Avdelingsdirektør Svein Ragnar Kristensen beskikkes som avdelingsdirektør i Skattedirektoratet fra den tid Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør Svein Efjestad utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Oberstløytnant Harald-Einar Sveen utnevnes til oberst II i Hærens våpentekniske korps fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Følgende majorer utnevnes til oberstløytnanter i Hæren fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer:

Infanteriet
major Arne Olav Hagtvedt
major Kjell Enberget
major Per Egil Evensen
major Roy Corrin Grøttheim
major Arnt Ståle Lund
major Hans Trygve Pinslund
major Tore Georg Lyng

Ingeniørvåpenet
Per Anders Volden

Hærens samband
major Svein Åge Enger
major Svein Magne Karlsen

Hærens sanitet
Frank Johansen

Artilleriet
Arne Skjærpe

Justis- og politidepartementet

Lagmann Nils Erik Lie oppnevnes til stedfortreder for førstelagmannen ved Borgarting lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politimester Bjørn Valvik utnevnes til politimester i Fjordane fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Byråsjefene Jan Hellesø-Knutsen, Vidar Sandem, Steinar Talgø og Rasmus Vasshus utnevnes til underdirektører i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Administrasjonssjef Annemarie Bechmann Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Prosjektleder Ragnhild Nordaas utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Åse Kleveland med ledsager ved besøk i Egypt 5. - 7. desember 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved offisielt besøk i Russland 11. - 15. desember 1995.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning med forbehold om ratifikasjon av frihandelsavtaler mellom EFTA-statene og henholdsvis Estland, Latvia og Litauen med tilhørende vedlegg og protokoller.

Undertegning med forbehold om ratifikasjon av landbruksprotokoller mellom Norge og henholdsvis Estland og Latvia.

Landbruksdepartementet

Med hjemmel i lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror av

10. juli 1936 § 6 første ledd, ilegges Per Idar Vingebakken - Nordås gårdsmeieri en utjevningsavgift fram til 1.7.1996.

Miljøverndepartementet

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av endringer i Montrealprotokollen av 16. september 1987, med senere endringer, om stoffer som reduserer ozonlaget. Samtykke til justeringer av forpliktelser under Montrealprotokollen.


Lagt inn 1 desember 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen