Offisielt fra statsråd 1. mars 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

1. mars 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 31 (1995-96) Om lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd. Tidskonto for selvstendig næringsdrivende m fl.

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 32 (1995-96) Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging av personer på Jan Mayen

Miljøverndepartementet

Ot prp nr 30 (1995-96) Om lov om statlig naturoppsyn

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 29 (1995-96) Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd (Om anke i barnetrygdsaker) Besl O nr 43 Lov nr 10
Loven trer i kraft 1. mars 1996.

Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i veglov av 21. juni 1963 nr. 23 Besl O nr 17 Lov nr 11. Kapittel II trer i kraft fra 1. april 1996. Øvrige bestemmelser, unntatt §§ 7 og 11 trer i kraft 1. juli 1996.

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Endringer i påtaleinstruksen 28 juni 1985 - reglene for de særskilte etterforskningsorgan (SEFO). Endringene i påtaleinstruksen trer i kraft straks.

4.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Det kriminalitetsforebyggende råd for perioden 1. mars 1996 - 1. mars 1999:

Direktør Tove Strand Gerhardsen, (ny) leder
Vara: Advokatfullmektig Erik Nadheim (ny)

Fylkesvaraordfører Elisabeth Aspaker, nestleder
Vara: Student Thor Kleppen Sættem (ny)

Avdelingsdirektør Magnar Aukrust, Justisdepartementet
Vara: byråsjef Lars Meling

Ekspedisjonssjef Haktor Helland, Barne- og familiedepartementet
Vara: Avdelingsdirektør Inger Johanne Wremer

Underdirektør Odd Larsen (ny), Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Vara: Rådgiver John Turner

Førstekonsulent Bente Marie Holthe (ny) , Kommunal- og arbeidsdepartementet
Vara: Avdelingsdirektør Helge Håvie

Utredningsleder Lise Arntsen (ny), Sosial- og helsedepartementet
Vara: Avdelingsdirektør Ketil Bentzen

Fengselsdirektør Bjørn Krogsrud, Østre fengselsdistrikt
Vara: Kontorsjef BjørnTerje Stoveland (ny), Aust-Agder

Informasjonssjef Dagfinn Aanonsen (ny), Oslo politikammer
Vara: Avdelingssjef Frøy Kannert, Svalbard Samfunnsdrift

Adm. direktør Geir Kjell Andersland, Norges Handelshøyskole
Vara: 1.,amanuensis Per Ole Johannesen (ny), Oslo

Prosjektleder Tove Nakken, Bærum
Vara: Direktør Audun Kleppe (ny), Skien

Lagdommer Ivar Oftedal, Trondheim
Vara: Sysselmann Ann Kristin Olsen, Svalbard

Høyskoledosent Rolf Rønning, Lillehammer
Vara: Forsker Sturla Falck, Oslo

Forbundsleder Roar Øvrebø, LO/Norges Fengselstjenestemannsforbund
Vara: 2.nestleder Hanne Luthen (ny), Oslo

Direktør Ola Svenneby, Norges Forsikringsforbund
Vara: Avdelingsdirektør Andreas Phil

5.Klagesaker mv

Justis- og politidepartementet

Klage fra NRK Dagsnytt over Justis- og politidepartementets vedtak om å unnta rapport av 5. juli 1994 fra Avenir AS fra offentlighet tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage fra Oddbjørn Kleppa over departementets vedtak av 4. oktober 1994 om å frigi en 1/2 del av gnr. 44 bnr. 2 i Hjelmeland kommune for odel, tas ikke til følge.

6.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadesekretær Ingebjørg Støfring beskikkes som ambassaderåd ved ambassaden i Pretoria, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Thor Olai Skullerud utnevnes til oberst I i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommmandør II Petter Andreas Ask utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Kommandør II Per Ottesen utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Følgende oberst II utnevnes til oberst I i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer:

Geir Harildstad
Jan Erik Larsen
Bjørn Bergstrøm Svingen

Oberstløytnant, midlertidig oberst II Per Johannes Aunaas utnevnes til oberst II i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Øyvind Myhrvold utnevnes til oberst II i Hærens sanitet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør II, Hans Christian Kjeldsen utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Følgende kommandørkapteiner utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvasdepartementet bestemmer:

Erik Langum
Tor Arne Moe

Oberstløytnant, midlertidig oberst II, Bjørn Erik Kristiansen utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelser fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Ingrid Hoff utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet

Rådgiver Jorunn Fryjordet konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet til 31. desember 1996, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en protokoll mellom Kongeriket Norges regjering og Ukrainas regjering om avtalene som omhandler de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Ukraina.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Kroatias regjering om handel og økonomisk samarbeid.

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Kroatias regjering om internasjonal person- og godstrafikk på vei.

Undertegning av avtale om luftfart mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Kroatias regjering.

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges Regjering og Ukrainas Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Fiskeridepartementet

Opphevelse av Kronprinsregentens resolusjon av 20. mars 1981 om midlertidig administrajsonsordning for Kystverket med senere endringer.


Lagt inn 1 mars 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen