Offisielt fra statsråd 19. mai 1995


Offisielt fra statsråd 19. mai

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St prp nr 57 (1994-95) Om samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale med tilhøyrande vedlegg og protokollar mellom EFTA-statane og Slovenia.


Administrasjonsdepartementet

St prp nr 60 (1994-95) Om trygdeoppgjøret 1995.

St prp nr 61 (1994-95) Jordbruksoppgjøret 1995 - Endringer i statsbudsjettet for 1995 m.m.


Finans- og tolldepartementet

St prp nr 59 (1994-95) Om endringer i tollavgifter for landbruksvarer


Forsvarsdepartementet

Ot prp nr 56 (1994-95) Om lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner


Kommunal- og arbeidsdepartementet

St prp nr 58 (1994-95) Om kommuneøkonomien 1996 m.v.

Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrift om endringer i forskrift 4 desember 1992 nr 915 til lov 13 desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m v gitt med hjemmel i lov 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m v § 1-2 første ledd.

Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Myndighet til å fastsette forskrift etter § 9 i Lov om plantevernmiddel m.v. delegeres til Landbruksdepartementet.

Styrer, utvalg

Nærings- og energidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg til å vurdere næringspolitikken:

 • Arent M. Henriksen, leder, Bjugn
 • Inger-Berit Andersen, Drammen
 • Tor Andersen, Oslo
 • Gro Brækken, Oslo
 • Borghild Holen, Oslo
 • Berit Kjøll, Oslo
 • Finn Kristensen, Porsgrunn
 • Hans Lødrup, Oslo
 • Leiv L. Nergaard, Oslo
 • Jan F. Qvigstad, Oslo
 • Benedicte Berg Schilbred, Tromsø
 • Wiktor Sørensen, Lyngen

Klagesaker mv

Utenriksdepartementet, handelssaker

Klage fra avisen Bergens Tidende over Utenriksdepartementets vedtak av 24. februar 1995 om å nekte innsyn i dokument om trygd i EU. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra avisen Bergens Tidende over Utenriksdepartementets vedtak av 2. februar 1995 om å nekte innsyn i dokument om svartelisting. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra avisen Bergens Tidende over Utenriksdepartementets vedtak av 27. og 28. februar 1995 om å nekte innsyn i dokumenter om henholdsvis transeuropeisk transportnett og EUs regelverk på det plantesanitære område. Klagen tas ikke til følge.

Klager fra avisen Dagens Næringsliv over Utenriksdepartementets vedtak av 2. januar 1995 m.v. om å nekte innsyn i dokumenter om EFTAs fremtid, samarbeidet mellom EU og Norge, EØS-samarbeidet m.v.. Klagene tas ikke til følge.

Klage fra avisen Verdens Gang over Utenriksdepartementets vedtak av 25. januar 1995 og 1. februar 1995 om å nekte innsyn i dokumenter om henholdsvis EUs forberedelse av et personverndirektiv og mulige utenlandske reaksjoner på norsk statsstøtte til fiske- og skipsverftsindustri. Klagen tas ikke til følge.


Nærings- og energidepartementet

Pris på konsesjonskraft fra Sira-Kvina anleggene. Klagen over Nærings- og energidepartementets vedtak tas ikke til følge.

Utnevnelser mv

Statsministeren

Statssekretær i Kommunal- og arbeidsdepartementet Oddny Bang gis etter søknad avskjed i nåde fra 19. mai 1995.


Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Jostein Helge Bernhardsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Didier Louis Lorieux utnevnes til ulønnet konsul i Nantes,

Frankrike.


Barne- og familiedepartementet

Rådgiver Lise Gundersby utnevnes til byråsjef i Barne- og familiedepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Justis- og politidepartementet

Avdelingssjef Arne Vesterås utnevnes til herredsrettsdommer ved Hedmark sorenskriverembete, fra den tid Justis- og politi- departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på kulturområdet.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i HELIOS II 1993-96.


Nærings- og energidepartementet

Vesterålskraft AS. Tillatelse til regulering av Vangpollelva i Sortland kommune, Nordland fylke.


Lagt inn 22 mai 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen