Offisielt fra statsråd 24. november 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St prp nr 25 (1995-96)Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens vedtak nr. 55/95 av 22. juni 1995 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen St prp nr 26 (1995-96)Om samtykke til tiltredelse av avtale om norsk deltakelse i Mercure-prosjektet, og om visse endringer i statsbudsjettet for 1995 som følge av dette.

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 8 (1995-96)Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1996

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 17 (1995-96)Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd (Om anke i barnetrygdsaker)

Kulturdepartementet

Ot prp nr 16 (1995-96)Om lov om endringer i åndsverkloven m m

Samferdselsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 9 (1995-96)Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1996 som følge av omgjøring av NSB Reisebyrå til aksjeselskap m.m.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Lov om endringer i lov av 9. juni 1987 nr. 50 om kulturminner m.m. sanksjoneres. Besl. O. nr. 1 Lov nr. 63 Loven trer i kraft straks.

Samferdselsdepartementet

Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midlertidig skal beholde visse rettigheter etter tjenestemannsloven ved overgang til Statens Datasentral AS. Besl O nr 2 Lov nr 64

Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Forskrift etter vegloven om innkreving av bompenger i visse tilfeller - gjennomføring av bestemmelsene i Rådsdirektiv 93/89 EØF.

Klagesaker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Klage fra avisen Dagens Næringsliv over Utenriksdepartementets vedtak av 5. oktober 1995 m.v. om å nekte innsyn i syv dokumenter om saker som berører samarbeidet mellom EU og Norge, EØS-samarbeidet m.v., tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Espen Braathen over Samferdselsdepartementets vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra praksiskravet til godstransportkonsesjon, tas ikke til følge.

Utnevnelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Leidulv Atle Namtvedt utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Byråsjef Sjur Torgersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Rådgiver Thor Gislesen konstitueres som ambassaderåd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Zagreb, i egenskap av chargé d'affaires a.i., fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Torstein Moland fratrer stillingen som sentralbanksjef. Visesentralbanksjef Kjell Storvik beskikkes som midlertidig sentralbanksjef for Norges Bank.Justis- og politidepartementet

Direktør Arild Kjerschow utnevnes til justitiarius i Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Professor dr. jur. Erik Røsæg utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest Ingvar Hindenes utnevnes til sokneprest i Narvik prestegjeld og prost i Ofoten porsti i Sør-Hålogaland bispedømme fra den tid Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Sokneprest Sven Tysdal utnevnes til sokneprest i Stadsbygd prestegjeld og prost i Nord-Fosen prosti i Nidaros bispedømme fra den tid Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Direktør Harald Rensvik utnevnes til departementsråd i Miljøverndepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Konstituert underdirektør Kjetil Braaten Solbrække utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifkasjon, av en avtale av 4. august 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i De Forente Nasjoners Havrettskonvensjon av 10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander.

Finans- og tolldepartementet

Ikrafttredelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Mexicos Forente Stater til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet den 23 mars 1995.

Ikrafttredelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Sosialistiske Republikk Vietnams Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet den 1 juni 1995.

Miljøverndepartementet

Opprettelse av Rinnleiret naturreservat i Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag fylke.

Sosial- og helsedepartementet

Årlig regulering av medlemspremien for pensjonstrygden for fiskere.

Pensjonstrygden for fiskere - overføring av oppgaver fra de lokale trygdekontorer til Garantikassen for fiskere.

Sosial- og helsesaker, helsesaker

Statens rettstoksikologiske institutt gis samtykke til å overskride kap 711 post 11 med inntil 2 mill kroner mot tilsvarende innsparinger under en rekke kapitler på statsbudsjettet for 1995.


Lagt inn 24 november 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen