Offisielt fra statsråd 31. januar 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. januar 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot prp nr 27 (1996-97)

Om lov om endringer i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot genetisk testing av kjønnstilhørighet for annet enn medisinske formål)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov 16 juni 1972 nr 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår. Besl O nr 34 Lov nr 15

Loven trer i kraft 1. april 1997.

3.Forskrifter

Miljøverndepartementet

Forskrift om forvaltning av røye på Svalbard fastsettes. Samtidig oppheves forskrift om forvaltning av vilt og ferskvannsfisk på Svalbard og Jan Mayen forsåvidt gjelder innlandsfisk på Svalbard. Forskriften trer i kraft straks.

4.Delegering av myndighet

Miljøverndepartementet

Kongens myndighet etter forurensningsloven § 3 annet ledd nr 3 til å gjøre loven gjeldende for utenlandsk fartøy eller innretning i Norges økonomiske sone delegeres til Miljøverndepartementet.

Kongens myndighet etter forurensningsloven § 45 til å oppnevne et aksjonsutvalg for omfattende ulykker som kan medføre akutt forurensning samt til å gi regler om aksjonsutvalgets sammensetning, innkalling, myndighet og virksomhet delegeres til Miljøverndepartementet.

5.Styrer, utvalg, råd

Samferdselsdepartementet

Om midlertidig tillegg til instruks av 4. juli 1991 for Sikkerhetsrådet for luftfarten om utvidelse av antall medlemmer og oppnevning av følgende medlem med varamedlem:

Politimester Jørgen L. Høidahl, Romerike politidistrikt, medlem

Politiinspektør Asbjørn Gran, Romerike politidistrikt, varamedlem

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Geir Moe Sørensen utnevnes til ambassaderåd ved Norges faste delegasjon til Den europeiske Union, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Knut Langeland utnevnes til byråsjef i Utenriks- departementet med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Patrick Jean Claude Guilloou utnevnes til ulønnet generalkonsul i Douala, Kamerun.

Lars Klingenberg utnevnes til ulønnet generalkonsul i Napoli, Italia.

(Se også pkt 8 nedenfor)

Avdelingsdirektør Lars Gunnstein Wahl beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske Union, Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Jens-Petter Kjemprud beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Addis Abeba, for et tidsrom av inntil to år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Direktør Knut Erik Omholt utnevnes til ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Administrerende direktør Svein Longva beskikkes som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå for en periode på 9 år med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst I Arvid Grønheim utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til stillingen som Assistant Director Logistics, Armaments and Resources Division, International Military Staff med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Arvid Grønheims tjenesteperiode forlenges ut over aldersgrensen med tre måneder fram til 30. april 2000.

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør II, Jan Haga utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Arne Benjaminsen utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Ole Bryøen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Bjørn Halvorsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Klagesaker

Landbruksdepartementet

Klage over Landbruksdepartementets vedtak av 30. september 1996, der konsesjon på eiendommen gnr 101 bnr 11 og 12 , gnr 102 bnr 11, gnr 106 bnr 15 og gnr 113 bnr 15 og 16 i Tønsberg kommune ble trukket tilbake, tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Jørn-Petter Herland over Nærings- og handelsdeparte-

mentets vedtak 4. juli 1996 om å gi samtykke til ekspropriasjon av 869 kvm av gnr 193 bnr 1 i Eidsberg kommune tas ikke til følge.

8.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det ulønnede konsulatet i Napoli, Italia, omdannes til ulønnet generalkonsulat. (Se også pkt 6 ovenfor)

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til anlegg og drift av Valhall gasseksportsystem.

Lagt inn 31 januar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen