Offisielt fra statsråd 5. mai 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 52 (1994-95) Om utviding av ordninga med husleigebetaling for statlege etatar i statlege bygg


Forsvarsdepartementet

St prp nr 50 (1994-95) Om visse organisasjonsendringar m v i Forsvaret


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 53 (1994-95) Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

St meld nr 28 (1994-95) Om privatisteksamen innenfor videregående skole


Kulturdepartementet

St meld nr 31 (1994-95) Eierskap i nærkringkasting Tillegg til St meld nr 24 (1994-95), Nærkringkasting


Sosial- og helsedepartementet

Ot prp nr 51 (1994-95) Om lov om endringer i alkoholloven (ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m v)

St prp nr 49 (1994-95) Om deling av A/S VinmonopoletSanksjoner og ikrafttredelser


Barne- og familiedepartementet

Lov om barnehager (barnehageloven). Besl O nr 38 og 39 Lov nr 19


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endringer i Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Besl O nr 50 Lov nr 20

Forskrifter

Miljøverndepartementet

Forskrift om vern av miljøet i Antarktis.

Klagesaker

Samferdslsdepartementet

Klage fra Verdens Gang AS over Samferdselsdepartementets vedtak av 21. februar 1995 om ikke å frafalle taushetsplikten i telegrafloven § 5 for innsyn i logg ved Bodø Radio, tas ikke til følge.

Utnevnelser mv

Statsministeren

Lagmann Nina Frisak utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.


Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i New Dehli, ambassadør Arne Roy Walther utnevnes tillike til sendemann i Colombo, Kathmandu, Thimpu og Dhaka med rang som ambassadør, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Rolf Berg stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Brit Løvseth konstitueres som ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Kristen Christensen utnevnes til sendemann i Mexico med rang som ambassadør, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Mette Ravn utnevnes til sendemann i Cairo med rang som ambassadør, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Jens Eikaas utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Peter Dexter utnevnes til ulønnet generalkonsul i Sydney, Australia, fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Finans- og tolldepartementet

Konstituert underdirektør Bente Thorsen utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved besøk i London.


Utenriksdepartementet, handelssaker

Endringer av vedtektene for Nortraships Sjømannsfond

Justis- og politidepartementet

Jens Christian Hauge tildeles medaljen for borgerdåd i gull.


Samferdselsdepartementet

Eksproriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Gardermobanen med forlengelse til Eidsvoll, parsell Råholt - Eidsvoll, Eidsvoll kommune, og tillatelse til forhåndstiltredelse.


Lagt inn 22 mai 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen