Offisielt fra statsråd 1. august 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. august 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov 27. september 2002 nr. 70 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp trer i kraft fra 1. september 2003.
(Se også pkt. 2 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov).
Loven trer i kraft 1. oktober 2003.
Besl. O. nr. 108 (2002-2003) Lov nr. 86

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i trålforskriften av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål mv.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsregler til rettshjelpsloven.
(Se også pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om domenenavn under norske landkodetoppdomener.
Forskriften trer i kraft 1. oktober 2003.

2. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Knut Arild Hareide gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Finansdepartementet med fratredelse 4. august 2003.

Politisk rådgiver Harald Solberg utnevnes til statssekretær i Finansdepartementet med tiltredelse 4. august 2003.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i New Delhi, ambassadør Truls Hanevold, utnevnes til ambassadør i Dublin med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Arne Aasheim utnevnes til ambassadør i Rabat med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Maputo, ambassadør Henning Stirø, utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Jostein Leiro utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Islamabad, Janis Bjørn Kanavin, utnevnes tillike til ambassadør i Kabul, Afghanistan.

Ambassadør i Colombo, Hans Brattskar, utnevnes tillike til ambassadør i Malé, Maldivene.

Forsvarsdepartementet

Rådgiver Gunnar Børresen utnevnes til underdirektør i Forvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandør Håkon Tronstad utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig brigader, Jørn Buø utnevnes til oberst i Hærens transportkorps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Roy Abelsen utnevnes til oberst i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Bjørn Tore Nedregård utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Ambassaderåd Ottar T. Christiansen utnevnes til fylkeslege i Telemark med tiltredelse fra det tidspunkt Helsedepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Underdirektør Unni Gunnes utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet.

Politiadvokat Torstein Hevnskjel utnevnes til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Sokneprest Inge Torset utnevnes til sokneprest i Namsos prestegjeld og prost i Namdal prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Res.kap. Morten Arne Fleischer utnevnes til sokneprest i Skien prestegjeld og prost i Skien prosti i Agder bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

3. Andre saker

Olje- og energidepartementet

AS Saudefaldene gis konsesjon for fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av instruks for Statens jernbanetilsyn.