Offisielt fra statsråd 1. desember 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. desember 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.1 Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp.nr. 31 (2000-2001)
Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Makedonia, undertegnet i Zürich 19. juni 2000

St.meld. nr. 12 (2000-2001)
Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre

Finansdepartementet

St.prp. nr. 32 (2000-2001)
Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000

Ot.prp. nr. 24 (2000-2001)
Endringer i skatteloven mv.

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 13 (2000-2001)
Om organisering av Kystverket

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 25 (2000-2001)
Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 23 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter.

St.meld. nr. 14 (2000-2001)
Børs og katedral
Om økonomien i Den norske kyrkja

1.2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Utsatt ikrafttredelse av Eigedomsskattelova §§ 8, 9, 17 annet ledd og 18 for anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk vannkraft.

Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt §§ 8, 9, 17 annet ledd og 18 trer i kraft fra 1. januar 2001 for anlegg for produksjon av elektrisk kraft, og fra 1. januar 2002 for anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 30. november 2000 til lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Besl. O. nr. 18 Lov nr. 83

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delvis ikrafttredelse av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). Loven, med unntak av §§ 2-6 og 9-4 nr. 3, trer i kraft 1. januar 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Delvis ikrafttredelse av lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Loven, med unntak av § 4-1, trer i kraft 1. januar 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Delvis ikrafttredelse av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Loven, med unntak av § 2-5, trer i kraft 1. januar 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Delvis ikrafttredelse av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven). Loven, med unntak av § 38, trer i kraft 1. januar 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

1.3 Forskrifter

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 28. juni 1968 nr. 3 om private tjenestepensjonsordninger etter skatteloven § 44 første ledd, bokstav k), forskrift 16. oktober 1969 nr. 9450 om private tjenestepensjonsordninger og forskrift 9. mars 1994 nr. 166 om overføring av avkastning på pensjonskassers innskudd.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av forskrift om godkjenning av sykehus og tilskudd til byggearbeider ved sykehus.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fastsettelse av forskrift om inndeling i helseregioner.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fastsettelse av forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fastsettelse av forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Alle forskrifter gitt med hjemmel i lov 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern oppheves.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fastsettelse av forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til nødvendig helsehjelp.

1.4 Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av myndighet til Samferdselsdepartementet til å gjøre enkelte mindre endringer i de individuelle konsesjonene etter at de er forelagt vedkommende konsesjonær til uttalelse.

(Se også pkt. 7 Andre saker)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sosial- og helsedepartementet gis myndighet til å oppheve eller endre forskrifter gitt med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus mv. og med hjemmel i de lover som oppheves ved ikrafttredelse av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)

1.5 Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra fagforeningen Lederne over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av
25. september 2000, om ikke å gi fullt innsyn i brev til og fra Nycomed Pharma med hjemmel i offentlighetsloven §§ 5a og 6 nr. 1. Klagen tas ikke til følge.

1.6 Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Kingston, St. John’s, Castries, Basseterre, Port of Spain, Bridgetown, Kingstown, Nassau, St. George’s og Port-au-Prince, ambassadør Brit Løvseth, utnevnes tillike til sendemann i Roseau (Dominica), med rang som ambassadør.

Rådgiver Susan Eckey utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Timothy David Straight utnevnes til ulønnet konsul i Jerevan, Armenia.

Barne- og familiedepartementet

Midlertidig beskikket forbrukerombud Bjørn Erik Thon åremålsbeskikkes som forbrukerombud for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne- og familiedepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Trond Kvarsvik konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Anders Melheim konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Tom Vik utnevnes til herredsrettsdommer ved Eidsvoll sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Greta Billing utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Ekspedisjonssjef Helge M. Sønneland utnevnes til departementsråd i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

(Pressemelding)

1.7 Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 182 av 17. juni 1999 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid.

Miljøverndepartementet

Ratifikasjon og tilslutning til endringer vedtatt 3. desember 1999 til Montrealprotokollen av 17. september 1997 om stoff som reduserer ozonlaget.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon for å anlegge, inneha og drive et offentlig telenett av type UMTS til Broadband Mobile ASA, NetCom GSM as, Tele2 Norge AS og Telenor ASA.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

linkdoc114938#doc(Pressemelding)